Sebastian Cöllen

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
sebastian.collen[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 2915
Mobiltelefon:
072-9999650
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Redaktör vid Institutionen för moderna språk, Tyska

Mobiltelefon:
072-9999650
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Bibliotekarie med ansvar för undervisning och handledning av studenter och forskare. Disputerad inom religionshistoria och tyska, där jag arbetat med framför allt medeltida material utifrån filologiska och kognitionslingvistiska perspektiv. Projekt kring digitalisering, katalogisering och forskning på stamböcker, framför allt från 1600-talet. Engagerad i frågor kring materialitet och digitalisering. Medarbetare i projektet Av Gustavs hand. Editorial Officer på tidskriften Studia Neophilologica.

Akademiska meriter: Teologie doktor och filosofie doktor

Nyckelord: philology metaphors stammbücher old norse mythology

Bibliotekarie

Sedan 2020 är jag bibliotekarie vid Avdelningen för lärande- och forskningsstöd vid Uppsala universitetsbibliotek, där jag bl.a. ansvarar för undervisning och handledning av studenter och forskare.

Forskningsprojekt

Under 2019 hade jag projektet "Gottfried Schröers stambok (Y 131): Textuella strategier för självstilisering hos 1600-talets svenska adel", förlagt vid Avdelningen för specialsamlingar vid Uppsala universitetsbibliotek. Inom projektet katalogiserades och beforskades en svensk stambok från 1600-talet, med särskild hänsyn till den svenska adelns självframställning.

Under 2018 var jag medarbetare i projektet "Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek", där jag arbetade med att tyda, katalogisera och skapa auktoritetsposter till handskrivna böcker från framför allt 1600-talet i den digitala kulturarvsplattformen Alvin.

Doktorsavhandlingar

År 2018 disputerade jag i tyska med en avhandling om medeltida bildspråk utifrån poeten Frauenlobs texter. I beskrivningen av metaforernas betydelseskapande potential användes ett kognitionslingvistiskt perspektiv kombinerat med traditionella filologiska metoder.

År 2011 disputerade jag i religionshistoria. Avhandlingen undersöker genom bl.a. filologiska och textkritiska metoder vilken roll och funktion "den gåtfulle guden" Heimdallr hade i fornnordiska textuella kontexter samt i den bredare mytologiska traditionen.

Undervisning och handledning

Undervisning och handledning i informationssökning, källkritik och referenshantering vid Uppsala universitetsbibliotek 2020–. Undervisning i tyska 2015–2018, undervisning och uppsatshandledning i religionshistoria 2006–2011.

Pedagogiska kurser

Flera pedagogiska kurser, bl.a. inom didaktik och kommunikation i bibliotek, arkiv och museer, språkdidaktik och didaktik för universitetslärare.

------------------------------------------------------------------------------------

Se även: https://uppsala.academia.edu/SebastianC%C3%B6llen

Se även: https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Coellen

För närvarande framför allt inbegripen i forskning kring Gottfried Schröers stambok (Y 131; 1636–1654; 1740–1742) samt Daniel Stoltzius von Stoltzenbergs stambok (Y 132 d; 1622–1628).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sebastian Cöllen
Senast uppdaterad: 2021-03-09