Elenor Kaminsky

Universitetslektor klinisk vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
elenor.kaminsky[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i Vårdvetenskap, Docent i Folkhälsa med inriktning mot Hälso- och sjukvårdsforskning, Specialistsjuksköterska inom distrikt och barnsjukvård. Pågående forskning om prehospital vård, omvårdnadsledd mottagning, telefonrådgivning och primärvård. Undervisar på grund- avancerad- och forskarnivå.

Elenor Kaminsky disputerade 2013 i Hälso – och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet på avhandlingen Telephone Nursing Stakeholder views and understandings from a paediatric and a gender perspective. På svenska: 'Omvårdnad per telefon Intressenters syn och förståelse från ett pediatrik och ett genusperspektiv'. Den innehöll fyra empiriska studier, om hur telefonsjuksköterskor förstår sitt arbete; Innehåll och utfall för pediatriska samtal; Föräldrars förväntning och erfarenheter av pediatriska hälsofrågor vid 1177 och Verksamhetschefers mål för telefonsjuksköterskearbete vid 1177 och huruvida implementering av hälsopromotion och vård på lika villkor vid ingår. Idag arbetar Elenor som universitetslektor vid Uppsala universitets specialistutbildning till distriktssköterska och grundutbildning till sjuksköterska. Vidare, inom region Uppsalas FoUU-avdelning. Hon handleder två doktorander: Maria Hjort (Sjuksköterskeledd mottagning för levercirrhospatienter) och Sofia Skogevall (Uppringare som ringer frekvent till sjukvården). Undervisningen bedrivs inom sjuksköterskeprogrammets alla terminer samt vid specialistsjuksköterskeprogrammet till disktriktssköterska. Expertkunskap inom Etik, Examensarbeten, HBTQI+, Kommunikation, Mänskliga Rättigheter, Organisation och ledarskap, Telefonrådgivning, Vetenskaplig metod & Vård på lika villkor. Arbetar metodologiskt med kvantitativ, men framför allt kvalitativ metod.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elenor Kaminsky
Senast uppdaterad: 2021-03-09