Torbjörn Ingvarsson

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Torbjorn.Ingvarsson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2607
Mobiltelefon:
070-8341464
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD

Nyckelord: civilrätt avtalsrätt insolvensrätt förmögenhetsrätt obligationsrätt allmän förmögenhetsrätt försäkringsrätt säkerhetsrätt garantirätt bankrätt

Född i Gävle 1967. Juris kandidatexamen från Stockholms universitet 1991. Disputerade vid samma lärosäte 2000. Verksam som universitetslektor i rättsvetenskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2001-2004. Anställd vid Uppsala universitet sedan 2004. Docent 2011 och antagen som Juridiska fakultetens första excellenta lärare 2013. Anställd som professor vid Juridiska institutionen sedan 2015.

Intresseområden

Obligationsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, försäkringsrätt, säkerhetsrätt, sakrätt och insolvensrätt.

Om forskningen

Civilrätten rymmer många sidor. Min forskning har huvudsakligen rört den förmögenhetsrättsliga delen av civilrätten, det vill säga avtal och andra förpliktelser mellan privatpersoner där prestationsskyldigheten kan värderas i pengar. Metodologiskt hör jag hemma i en rättsrealistisk tradition, där praktikens behov av lösningar på verkliga juridiska problem är en viktig förutsättning för forskningen. Mina publicerade arbeten rör i första hand allmän avtalsrätt, fordringsrätt, frågor om borgen och garantier samt försäkringsrätt, men även frågan om vad som egentligen kan regleras genom ett avtal och vad som bättre kan förstås som moraliska förpliktelser har varit föremål för min forskning.

Om undervisning

Professor är den främsta anställningen som lärare. Undervisning måste genomföras med medvetenhet om vilka som deltar och med en tydlig idé om vad man som lärare vill uppnå. Som professor skall man inte bara forska och bidra till ämnets utveckling, utan även engagera sig i grundutbildningen och pedagogiska frågor. Bara så kan undervisning på vetenskaplig grund fullt ut realiseras. Varje undervisningsform har därtill sina förutsättningar, där en föreläsning i en stor sal med många studenter måste genomföras på ett ganska annat sätt än ett seminarium där deltagarna förberett sig och där dialogen skall driva framåt. Arbetet i lärarlaget på en större kurs är också en av nycklarna för att uppnå likvärdig och god undervisning. Allt detta ligger mig mycket varmt om hjärtat och fortsätter att engagera mig.

Examina m.m.

Professor i civilrätt 21 april 2015
Excellent lärare 4 september 2013
Docent i civilrätt 15 juni 2011
Juris doktorsexamen 25 maj 2000
Juris kandidatexamen 20 december 1991

Vissa anställningar

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2004-
Universitetslektor i förmögenhetsrätt vid Internationella handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, 2001-2004
Utbildningsledare för forskarutbildningen vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Stockholms universitet, 2000-2001

Utmärkelser

Utsedd till Årets lärare av Juridiska studierådet 2018
Utsedd till Årets lärare av Juridiska studierådet 2015
Utsedd till Årets lärare av Juridiska studierådet 2010

Interna uppdrag

Ledamot av Uppsala universitets beredningsgrupp för det pedagogiska priset 2023-
Ledamot i Fakultetsnämnden augusti 2020-
Ledamot i Utbildningsutskottet september 2017-juli 2020
Ledamot i gruppen för breddad rekrytering mars 2018-juli 2020
Ledamot i rektyreringsgruppen januari 2014-juli 2017
Studierektor för forskarutbildningen oktober 2008-juni 2011
Kursföreståndare för Terminskurs 2 2005-2007

Externa uppdrag

Extern ledamot i Nämnden för hantering av frågor om god sed i forskningen (GSF) vid SLU 2022-11-30 tills vidare, dock längst till 30 juni 2025
Ledamot i styrelsen för Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – insamlingsstiftelse (STJL) 2020-

Handledning av doktorander

Inga pågående.

Uppdrag som opponent och betygsnämndsledamot

Medlem av betygsnämnden vid Niels Schiersings disputation på doktors-avhandlingen Forstyrrelseskrav – Retsvidenskabelige studier i de materielretlige og bevisretlige aspekter af økonomiske krav baseret på reduceret produktivitet – med fokus på entreprise og anden værksleje, Syddansk Universitet Odense 24 januari 2024.
Medlem av betygsnämnd vid Karin Kulin Olssons disputation på Arvsrätt eller rätt till arv, Örebro universitet 19 januari 2018.
Medlem av betygsnämnd vid Ann-Sofie Henriksons disputation på doktorsavhandlingen Överskuldsatt och skyldig, Umeå universitet 22 april 2016.
Medlem av betygsnämnden vid Astrid Millung-Christoffersens disputation på Ph.D-avhandlingen Virksomhedspant – Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv, Århus universitet 11 december 2015.
Medlem av betygsnämnden vid Mathias Dahlerup Krarups disputation på Ph.D-avhandlingen Interessekonflikter mellem kapitalejere i små og mellemstore selskaber, Københavns universitet 30 mars 2015.
Medlem av betygsnämnden vid Alex Fomcencos disputation på Ph.D-avhandlingen Mergers & Acquisitions – Counseling and Choice of Method, Aalborg universitet 16 december 2015.
Medlem av betygsnämnden vid Lisbeth Faurdals disputation på Ph.D-avhandlingen Aktuelle temaer i pensionsretten, Handelshøjskolen i København (CBS) 13 januari 2011.
Medlem av betygsnämnden vid Lars Henrik Gam Madsens disputation på Ph.D-avhandling Illikvide fordringer - studier i modregning og standspunktsrisiko, Århus universitet 31 oktober 2008.
Opponent vid Zlatko Salcic' disputation på avhandlingen Avtal om kreditderivat, Stockholms universitet 16 mars 2007.

Pågående forskningsprojekt

Fordringsrättsliga studier

Fordringsrättsliga studier är ett forskningsprojekt där olika fordringsrättsliga teman kommer att belysas i separata skrifter på 80 -120 sidor. Den första studien Condictio indebiti (fritt tillgänglig att ladda ner på DiVA) blev klar 2016 och under våren 2023 beräknas nästa del vara färdig. Ämnet för den andra delen är obehörig vinst. En tredje del är planerad och påbörjad och kan förhoppningvis bli klar hösten 2024. Totalt är serien tänkt att omfatta 6 studier som när samtliga är klara kommer att revideras och sammanföras med en kappa och ett avslutande register.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Torbjörn Ingvarsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09