Magnus Lundberg

Professor i kyrko- och missionsstudier vid Teologiska institutionen, Kyrkohistoria och missionshistoria

E-post:
Magnus.Lundberg[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2692
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
säkr. månd. o torsd.

Kort presentation

Jag är professor i kyrko- och missionsstudier och ämnesföreträdare i missionshistoria. Min egen forskning har ftidigare främst behandlat den katolska kyrkan i det koloniala Latinamerika. Numera bedriver jag framförallt forskning om katolsk traditionalism i nutiden och nya religiösa rörelser med kristna rötter.

Akademiska meriter: TD, docent

Född 1972 i Halmstad

Examen från Sannarpsgymnasiet i Halmstad, 1991

Filosofie kandidat, Lunds universitet, 1996

Teologie kandidat, Lunds universitet, 1997

Doktorand i missionsvetenskap med ekumenik, Lunds universitet, 1997-2002 (studieuppehåll lå 99/00)

Heltidsstudier i arkivvetenskap, Stockholms universitet, 1999-2000

Teologie licentiat i missionsvetenskap med ekumenik, Lunds universitet, 2000

Teologie doktor i missionsvetenskap med ekumenik, Lund universitet, 2002

Diplomutbildning i klassisk och nutida nahuatl, Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas, Mexico 2002.

Akademiska tjänster

Gästprofessor, Centro de Estudios de las Tradiciones, El Colegio de Michoacán, Zamora, Mexico, 2002-2003

Universitetslektor i missionsvetenskap respektive kyrko- och missionsstudier i olika omfattning, tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning, Uppsala universitet, 2004-2016

Forskare (Vetenskapsrådet), Uppsala universitet, 2006-2009

Docent i missionsvetenskap, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 2010

Forskare (Riksbankens jubileumsfond), Uppsala universitet, 2010-2014

Tf. ämnesföreträdare i kyrkohistoria, 2016-2020

Professor i kyrko- och missionsstudier, 2016-

Ämnesföreträdare i missionshistoria, 2020-

Uppdrag (ett urval)

Redaktör SMT: Svensk Missionstidskrift/Swedish Missiological Themes, 2004-2008

Director of Studies, Euroculture Master Programme, Uppsala Universitet, 2009-2010

Föreståndare, Forum för Latinamerikastudier, Uppsala universitet, 2014-2015

Studierektor för forskarutbildningen, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, 2010-2017

Ordförande för Ämnesområdeskollegiet i Kyrko- och missionsstudier 2011-2014.

Medlem av arbetsutskottet, Svenska kyrkohistoriska föreningen, 2016-2020

Ordförande i Ämneskollegiet i Kyrkohistoria och missionshistoria, 2020-2022

Ledamot och ordförande, Teologiska Fakultetens stipendiekommitté, 2014-.

Redaktör för skriftserien Uppsala Studies in Church History, 2017-

Ledamot av arbetsgruppen för forskarutbildningen (AGFU), 2010-2017, 2020-

Varia

Gästprofessor vid Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Universidad Autónoma de México (Erasmus Mundus), 2009.

Gästföreläsningar och konferensbidrag i Spanien, Portugal, Nederländerna, Tyskland, Italien, Polen, Österrike, Storbritannien, Mexiko och Colombia.

Fältstudier i Centralamerika 1993, 1994, 1995, 2000-2001, 2005.

Arkiv- och biblioteksstudier i Spanien 1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2013; Mexiko 2000-2001, 2002-2003, 2007, 2008, 2009; Förenta staterna 2001; Chile 2011, Storbritannien 2006-2007, Peru 2013, Ecuador 2013, Italien 2018.

Undervisning

Numera ligger större delen av min undervisning på masterprogrammet i teologi och religionsvetenskap, men jag har också viss undervisning i kyrko- och missionshistoria på kandidatprogrammet. Tidigare har jag framförallt undervisat på och handlett uppsatser inom kurser i Kyrko- och missionsstudier (B-E-nivå), men även haft viss undervisning på grundkursen i religionsvetenskap. Därutöver har jag bland annat undervisat på kurserna Änglar och demoner, Konfirmationen -- en mångtydig rit, Teresa av Ávila och Johannes av Korset -- mystiker i nutida tänkande, Katolsk spiritualitet, Jungfru Maria, samt Pilgrimsfärder i historia och nutid. Jag har dessutom undervisat inom Euroculture Master programme och handlett uppsatser inom detta område. Förutom detta har jag haft viss undervisning på Historiska institutionen.

Handledning av forskarstuderande är den största delen av min pedagogiska verksamhet och jag är för närvarande handledare för sex doktorander. Jag är huvudhandledare för Gustaf Forsell, Samuel Wenell och Therese Tamm Selander i kyrkohistoria och missionshistoria samt biträdande handledare för Philip Widell i kyrkohistoria, Hans Nicklasson i missionsvetenskap/global kristendom samt Björn Holm i historia.

Jag har hittills varit med om att föra sju doktorander till disputation. Jag var huvudhandledare för Erik Egeland som disputerade i missionsvetenskap 2016, Rebecca Loder-Neuhold som 2019 disputerade i samma ämne och Andreas Mazetti Petersson som disputerade i kyrkohistoria 2022. Jag var biträdande handledare för Gustaf Björck som disputerade 2014, Johannes Zeiler som disputerade 2018, Anita Yadala Suneson som disputerade 2019, alla i missionsvetenskap, samt dessutom Andreas Wejderstam som disputerade i kyrkohistoria 2020.

Forskningsintressen

Tidigmodern och modern katolsk kyrkohistoria

Katolska dissentergrupper och nya religiösa rörelser med katolska rötter under 1900- och 2000-talet.

Latinamerikansk kyrko- och missionshistoria, särskilt Mexiko, Centralamerika, Peru och Colombia.

Västeuropeisk kyrkohistoria, särskilt Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland.

Privatuppenbarelser, i synnerhet Mariauppenbarelser under 1900- och 2000-talet

Katolsk och evangelikal apokalyptik

Västsvensk väckelse under 1800-talet

Pågående forskningsprojekt

Mitt mest omfattande forskningsprojekt, som påbörjades 2015, behandlar katolska dissentergrupper (katolska nya religiösa rörelser) från 1910-talet och framåt. Flera av dessa grupper har haft egna påvar. Jag har hittills publicerat ett femtontal forskningsrapporter och två böcker om sådana grupper.

2017 gav jag ut den första monografin (reviderad andra upplaga gavs ut 2020). Den behandlar den palmarianska kyrkan och har titeln A Pope of their Own: El Palmar de Troya and the Palmarian Church och är tillgänglig i fulltext här.

Den andra boken, som jag skrev tillsammans med James W. Craig, behandlar New Jerusalem Catholic Church of the Celestial Messenger och har titeln Giuseppe Maria Abbate: The Italian-American Celestial Messenger (2018) och finns tillgänglig i fulltext här. På grund av att jag har har fått tillgång till ett stort och unikt arkivmaterial har jag också möjlighet att skriva fördjupade studier av Giuseppe Maria Abbate och New Jerusalem Catholic Church of the Celestial Messenger. Detta arbete kommer att resultera i ett par specialiserade artiklar.

Den avslutande monografin inom detta projekt är en omfattande studie av alla kända alternativa påvar under det senaste dryga seklet. Arbetstiteln är Could the True Pope Please Stand Up: 20th and 21st-Century Alternative Popes. Boken kan förhoppningsvis slutföras under 2024.

Ett mycket annorlunda forskningsprojektet behandlar västsvensk väckelse under det tidiga 1800-talet. I fokus står Abela Gullbransson (1775-1822), en handlarhustru från Varberg, som var en viktig gestalt i den inomkyrkliga väckelsen i västra Sverige. Hennes uppbyggliga sånger gavs efter hennes död ut i nästan tjugo upplagor och en stor samling avskrifter av hennes själavårdsbrev finns bevarade. Målet är att skriva en bok om henne, hennes teologi och dess inspirationskällor, samt att relatera henne till andra aktörer i den västsvenska väckelsen. Den har arbetstiteln: Abela Gullbransson och himlavägen: Texter, influenser och kontakter i det tidiga 1800-talets västsvenska väckelser.

Avslutade större forskningsprojekt

Jag har arbetat med projektet Mission och Extas: Kontemplativa kvinnors roll för missionen i det koloniala Latinamerika (2010-2014), som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Huvudsyftet med projektet var att studera spansk-amerikanska och filippinska kontemplativa kvinnors roll för katolsk mission under sexton- och sjuttohundratalet. Denna grupp inkluderar såväl nunnor som så kallade beatas, recogidas och donadas, vilka inte avlade formella klosterlöften men som levde nunneliknande liv. I det koloniala Latinamerika var missionen framför allt en uppgift för manliga religiösa specialister. Spansk-amerikanska och filippinska kontemplativa kvinnors mer indirekta roll för missionen var däremot ett nästan outforskat område.

Denna roll innefattade till exempel bön och ställföreträdande lidande, men också ”resor i anden” till missionsfälten. Källorna är många. Framför allt rör det sig om (själv)biografiska texter som enskilda kvinnor skrev på uppdrag av sina biktfäder eller som biktfäder eller andra kyrkomän skrev om dem efter deras död. Större delen av dessa källor finns i de spanska, mexikanska och chilenska nationalbiblioteken, samt i John Carter Brown Library.

I källmaterialet finns å ena sidan ett kvinnligt religiöst ideal som byggde på tystnad, lydnad, kyskhet och ett liv i radikal avskildhet (klausur) – men samtidigt finns där ofta mycket långtgående andliga auktoritetsanspråk och berättelser om aktivitet, som åtminstone låg i gränslandet för vad kyrkliga auktoriteter kunde acceptera. Min studie kan alltså bidra till att ytterligare problematisera relationen mellan dikotomin apostoliskt (utåtriktat) och kontemplativt (inåtriktat) religiöst liv. Utöver ett par artiklar på spanska och engelska, samt några mer populärt hållna artiklar på svenska var huvudresultatet av forskningsprojekt en bok som är fritt tillgänglig i fulltext: Mission and Ecstasy: Contemplative Women and Salvation in Colonial Spanish America and the Philippines (2015)

Jag har också arbetat med forskningsprojektet Religion i gränslandet: Motstånd, anpassning och dialog i kolonialtidens Mexiko (2006-2009), vilket finansierades av Vetenskapsrådet. Målet med detta projekt var att studera relationen mellan församlingspräster och indianska (företrädesvis nahuatl-talande) församlingsbor i ärkestiftet Mexiko och stiftet Puebla under första halvan av sextonhundratalet. Mitt mål var också att studera relationen mellan centrala normer för pastoralt arbete och lokala tillämpningar på församlingsnivå. För detta projekt har jag använt ottryckt och tryckt material i Archivo General de Indias i Sevilla, British Library i London, Archivo General de la Nación i Mexico City och ytterligare ett antal mexikanska arkiv och bibliotek. Utöver ett par artiklar på engelska, spanska och svenska har jag skrivit en monografi med titelnChurch Life Between the Metropolitan and the Local: Parishes, Parishioners and Parish Priests in Seventeenth-Century Mexico (Orlando, FL: Iberoamericana-Vervuert, 2011).

Min doktorsavhandling (Lunds universitet 2002, spansk översättning av en reviderad och utökad version 2009) behandlar också den mexikansk kyrkohistoria. Avhandlingen är en tematisk biografi över Alonso de Montúfar, ärkebiskop av Mexiko mellan 1554 och 1572. Den behandlar framförallt diskussionerna under denna tid om hur man skulle organisera den tidiga mexikanska kyrkan. Skulle kyrkan i Mexiko organiseras på exakt samma sätt som i Spanien eller krävde den så kallade Nya Världen också nya lösningar? Avhandlingen som har titeln Unification and Conflict: The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572 (Uppsala: Swedish Institute for Missionary Research 2002) är tillgänglig i fulltext Den spanska översättningen utförd av professor Alberto Carrillo Cázares heter Unificación y conflicto:La gestión episcopal de Alonso de Montúfar OP, arzobispo de México, 1554-1572 (Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2009)

För mer information om min forskning, se min privata hemsida www.magnuslundberg.net

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Lundberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09