Annelie Holmberg

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Textilvetenskap

E-post:
annelie.holmberg[AT-tecken]konstvet.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697190
Besöksadress:
Konstvetenskapliga institutionen
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Konstvetenskapliga institutionen
Box 630
751 26 Uppsala

Kort presentation

Verksam som universitetslektor och docent inom ämnet textilvetenskap. Undervisar främst i ämnen relaterade till vävning och textilhistoria samt handleder på grundläggande och avancerad nivå.

Fokus i forskning är tudelat i ämnena - pedagogisk slöjd eller hantverkstraditioner. I båda dessa inriktningar har jag främst ett historiskt perspektiv och grundfrågor som behandlar förändringar i traditioner inom undervisning eller hantverk. Intervjuer och studier av materiella källor dominerar.

Akademiska meriter: Fil.dr.

Jag har genom min bakgrund som textillärare ett stort intresse för slöjd och lärande av praktisk kunskap. I avhandlingsarbetet om textillärarutbildningen i Uppsala, en del i projektet ”När praktikgrundad kunskap möter högskolan – kontinuitet och förändring i lärarutbildning”, förenas fokus på lärande och praktiska textila kunskaper. Sedan avhandlingsarbetet har jag vidgat detta fokus till lärande och praktiska textila kunskaper inom så väl hantverkstraditioner som pedagogisk slöjd.

I min post doc tjänst vid textilvetenskap var det Handarbetets vänners hantverkare som stod i fokus. Hantverkarnas yrkesskicklighet och lärande studerades genom intervjuer med verksamma och tidigare anställda vid HV:s ateljé. Ett övergripande mål var att synliggöra hantverkarna, att de alltför ofta osynliga hantverkarna här själva fick berätta om sina erfarenheter. I detta arbete bidrar min erfarenhet av att ha arbetat som väverska vid nämnda ateljé och tidigare praktisk utbildning till en analys där textila tekniker och material relateras till informanternas utsagor. Studien publicerade i boken Händer som lyder samt artikeln Master and Apprentices of Textile Craft.

Jag har erhållit medel till två projekt från Stiftelsen Else-Marie Zennströms Minne för Textilvetenskaplig Forskning. Inledningsvis genomfördes ett projekt om läromedel för textilslöjd. Läromedel från 1860 fram till 2009 har analyserats. Författarnas intentioner med läromedlen samt vilken elev som läromedlet ville skapa har studerats ur perspektiv om förberedelse för lek eller hemmet samt ur ett könsperspektiv. Resultatet är publicerat i kapitel i Slöjd, bildning & kultur. Om pedagogisk slöjd i historia och nutid samt delvis i artikel Allt kan transformeras till ett användbart läromedel. Det andra nu pågående projektet är en studie av brev som samlats in av Nordiska museet i samband med en utställning om pedagogisk slöjd. Syftet är att studera minnen av slöjd över tid.

Genom min bakgrund som slöjdlärare samt lektor i slöjd vid Linköpingsuniversitet (2014-1016) är jag en del i den grupp av forskare som bedriver forskning inom fältet pedagogisk slöjd. Detta har lett till att jag varit medförfattare i flera publikationer samt deltagande i konferenser och forskargrupper.

Utanför universitetets verksamhet har jag exempelvis varit verksam i författandet av läroplaner för slöjd vid Skolverket. Jag är även aktiv i exempelvis nätverk för Nordic Weaving samt nätverk för slöjdforskning.

I textilvetenskaps undervisning är min kunskap i vävning viktig. Genom denna bidrar jag med kunskap som förankrar studenternas teoretiska kunskaper i praktiska, immateriella och materiella, aspekter. Praktisk undervisning i vävning och teoretiska föreläsningar och seminarier bildar tillsammans det textilvetenskapliga ämnets kärna.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annelie Holmberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09