Therese Monstad

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
therese.monstad[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 1018
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Univ. lektor och biträdande prefekt med ansvar för institutionens utbildning. För tillfället deltar jag i forskningsprojektet: CRUSH Covid. Jag har tidigare deltagit i forskningsprojekt som studerat 1) digital transformation av fysiska rum, 2) förändringskommunikation, 3) användningen av en interaktiv video webbplats, 4) internkommunikation i en organisation som applicerat Enterprise Architecture (EA), och 5) mediers inverkan på politiska frågor.

Nyckelord: communication strategic communication empowerment materiality organizational communication digitalization change management crisis communication change communication tensions tension-centered approach cco digital transformation

För att organisationer skall kunna vara konkurrenskraftiga på en globaliserad marknad med snabba tekniska framsteg är det viktigt att medarbetarna kontinuerligt anpassar sina uppdrag utifrån den föränderliga omvärlden. Av den anledningen måste medarbetarna ha mandat att fatta beslut som rör deras specifika roll. Processer som uppmuntrar medarbetares engagemang och delaktighet är därmed nödvändiga. Dessa processer kräver en kontinuerlig och omfattande samordning genom ett komplext samspel mellan alla medarbetare, inte minst mellan företagsledning och anställda. Dessa interaktioner involverar ett större utbud av kommunikation som också är mer mångsidig än kommunikation i traditionella hierarkiska strukturer. Utmaningen för dagens organisationer är att inneboende i processer vars syfte är att främja delaktighet finns spänningar, (i form av motsägelser, paradoxer, ironier och liknande), som produceras och reproduceras i kommunikationen. Både forskare och praktiker är därför intresserade av den kommunikativa konstitutionen och antagandet av spänningar i organisationer. Det övergripande syftet med min avhandling var att bidra till området organisationskommunikation genom att ge insikt om betydelsen av organisatoriska spänningar i den kommunikativa konstitutionen av organisationer. Mitt intresse ligger alltjämt i hur dessa spänningar, inneboende liksom sprunget ur samspelet, bidrar till den kommunikativa konstitutionen av organisationer. Detta inkluderar studier av kommunikationens roll för samverkan såväl inom organisationer som mellan externa aktörer och enskilda individer i samhället.

CRUSH Covid: (Tidsperiod: 2020-09-15--xx)

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.
För mer information, besök projektets hemsida: https://uu.se/forskning/projekt/crush-covid/

TROPHY: Att leda digital transformation av fysiska rum (Tidsperiod: 2018-11-15--2021-02-28)

Forskningsprojektet syftar till att utveckla kunskap och verktyg för att underlätta kommunikation (mellan medarbetare, kunder, klienter, besökare och samarbetspartners) i gränslandet mellan det digitala och det fysiska rummet. Målet är att identifiera, och därefter skapa en förståelse för, de faktorer som bidrar till framgångsrik interaktion och kommunikation i detta gränsland. Sådan kunskap bidrar till forskningen på området samtidigt som den kan ge normativ vägledning för chefer i deras ansträngningar för att effektivt leda en organisation mot framgångsrika interaktioner såväl internt som externt. För mer information: https://www.im.uu.se/forskning/projekt/trophy/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Therese Monstad
Senast uppdaterad: 2021-03-09