Helena Volgsten

Universitetslektor Docent i Reproduktiv hälsa vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
helena.volgsten[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6482
Mobiltelefon:
072-5193622073-4697147
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
helena.volgsten[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
072-5193622073-4697147
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Sjuksköterskeprogrammen

Mobiltelefon:
073-4697147072-5193622
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Nyckelord: infertility reproduktiv hälsa assisted reproductive technologies

Disputerat i Obstetrik och gynekologi 2009 med en avhandling om förekomst och riskfaktorer för ångest och depression hos infertila kvinnor och män i samband med assisterad befruktning (ART). Min forskning har fokus på reproduktiv hälsa/ohälsa, vilket kan innebära ofrivillig barnlöshet/infertilitet och missfall. En femårsuppföljning av de infertila paren beskriver psykisk hälsa och behandlingsutfall efter avslutad ART, beroende på om behandlingen resulterat i barn eller inte. Ett forskningsprojekt har genomförts med syfte att studera vård och stöd i samband med tidiga/uteblivna missfall. Ett annat forskningsprojekt med syfte att ta reda på egenskaper och motiv att som ensamstående kvinna välja moderskap genom ART har genomförts efter ny lag 2016. Fortsatt forskning har fokus på kvinnors och mäns sexuella hälsa i samband med assisterad befruktning (doktorandprojekt). Ett annat projekt avser att studera kulturdoulans roll för den nyanlända gravida kvinnan i samband med barnafödande, utifrån kvinnans och barnmorskans perspektiv. Annan forskning involverar kvinnors reproduktiva hälsa i ett mer globalt perspektiv i samarbete med universitet i Tanzania med fokus på förlossningsutfall och respektfull obstetrisk vård (doktorandprojekt).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Volgsten
Senast uppdaterad: 2021-03-09