Karwan Osmani

Doktorand i allmän rättslära vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
karwan.osmani[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Jag intresserar mig för demokratins svårtydda relation till marknadsliberalism. Under de senaste decennierna har det (åter)uppstått nationella och globala spänningar mellan våra politiska åtaganden – politisk jämlikhet, demokratiskt självstyre, grundläggande rättvisa tillförsäkrad var och en – och våra ekonomiska åtaganden – vår hängivenhet till marknadsliberalism. Liberala teoretiker tillskriver den offentliga sfären en central, demokrati- och rättvisecementerande funktion i en liberal demokratis grundstruktur (grundläggande sociala, ekonomiska och politiska institutioner). Så här har man tänkt: Om våra politiska åtaganden (se ovan) påkallar det, ska offentligheten vara kapabel att reglera andra delar av grundstrukturen, inte minst marknaden.

De senaste decenniernas strukturomvandlingar hos marknad och stat har dock lett till att den liberal-demokratiska offentlighetens roll som heltäckande normativ regulator och garant av grundläggande rättvisa och politisk jämlikhet mer och mer subsumerats av en alltmer total marknad som är oförmögen att tillförsäkra var och en grundläggande rättvisa och genomgående underminerar politisk jämlikhet. Varför är det så? Jag övertygas inte av sådana förklaringar av dessa hot mot demokratin som reducerar dem till exogena och kontingenta bieffekter. Istället söker jag mönster inneboende i liberalismen som kan förklara den offentliga sfärens svårdefinierade plats i denna grundstrukturella konfiguration.

Utöver detta är jag också intresserad av generella frågor om metod och teori. För tillfället är jag ganska besatt av meningssystem - språk och symboler - som kan återintroducera estetiska sensibiliteter till rätt och rättsvetenskap. En gemensam uppgift är här att konstruera nya former av rättslig poetik. Utmaningen är dubbel. Det gäller att hitta språk och tecken som gör det enklare att befria sig från scientismens och det ”vetenskapliga” skrivandets dogmer, som felaktigt har förvisat estetik och affekt från rättsvetenskap och rättsliga institutioner; och att befria sig från pessimismen som ofta beledsagar misstankens hermeneutik, som har fastnat i det etiska tvånget att dekonstruera men saknar en positiv estetik förmögen att rekonstruera rikare rättsliga språk och institutioner. Eftersom rätten rör relationen mellan mänskligt språk och institutioner, handlar rättslig metod om inget mindre än att hitta nya sätt att instituera livet, för att omskriva Pierre Legendre.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09