Karwan Osmani

Doktorand i allmän rättslära vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
karwan.osmani[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Jag intresserar mig för demokratins motsägelsefulla plats inom liberal konstitutionalism. För närvarande undersöker jag de centrala spänningar – närvarande i den tilltagande samtida konflikten mellan liberalism och demokrati – som behäftar relationen mellan offentligt (sfären för institutionaliserat demokratiskt beslutsfattande och normskapande) och icke-offentligt (de sammanlänkade sfärerna för produktion, varuutbyte och kapitalackumulation) i den liberala konstitutionella samhällsformationen och den teoribildning som emanerar från denna. Medan denna teoribildning – representerad av sådana som Dworkin och Rawls – tillskriver det offentliga en central och demokraticementerande funktion, uppvisar samtida liberal social organisation mer och mer en politisk-juridisk logik som verkar erodera den offentliga sfären. Varför är det så? Jag är oövertygad av sådana förklaringar av dessa hot mot demokratin som reducerar dem till exogena och kontingenta bieffekter, och söker mönster inneboende i liberal konstitutionalism som kan förklara det offentligas svårdefinierade position i denna juridisk-politiska konfiguration.

I am interested in democracy's contradictory position within liberal constitutionalism. At the moment I'm examining the fundamental tensions – expressed by the intensifying contemporary conflict between liberalism and democracy – inherent in the relationship between public (the domain of institutionalized democratic decision- and lawmaking) and non-public (the interlinked domains of production, market exchange and accumulation of capital) in the liberal constitutional social formation and the cluster of theories which emanate from it. While this cluster of theories – represented by the likes of Dworkin and Rawls – assigns to the public a central and democracy-securing function, contemporary liberal social organization seems more and more to operate according to a juridical-political logic which seems to erode the public sphere. Why is that? Unconvinced by explanations which reduce these threats to democracy to exogenous and accidental side-effects of capitalism, I search for patterns inherent in liberal constitutionalism which might explain the ambiguous position of the domain of the public in this political-legal configuration.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09