Kristina Engwall

Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
kristina.engwall[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5221
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Kristina Engwall disputerade år 2001 i historia vid Örebros universitet. Därefter arbetade hon som forskare under drygt tio år på Institutet för Framtidsstudier med fokus på barn och familj. År 2008 började hon som forskningsledare med inriktning mot funktionshinder på FoU Södertörn. Hon blev docent i historia år 2010. Från 2012-2020 var hon chef för FoU Södertörn och sedan FoU Nordväst. År 2020 anställdes Kristina Engwall som lektor i socialt arbete på Uppsala universitet.

Akademiska meriter: Docent

Pågående forskningsprojekt:

"Digitala Dagliga Verksamheter. Det digitala språnget och dess effekt på individer med IF:s rätt till inkludering och delaktighet i skuggan av covid-19", 2021-2024, Forte.

”'Individens behov i centrum' (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv", 2021-2024, Forte.

"Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av 'osnygga obildbara sinnesslöa' och möjlig medveten dödssvält", 2021-2024, VR, projektledare Elin Bommenel, Lunds universitet. Döden på Vipeholm – ett forskningsprojekt | Historiska museet (lu.se)

"Matchning i praktiken – om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering", 2021-2023, Forte, projektledare Ann-Sofie Bergman.

Avslutade forskningsprojekt:

"Förutsättningar för digital daglig verksamhet", 2021 i samverkan med Danvikstull dagliga verksamhet, Verifiering för samverkan, Uppsala universitet.

”Barnperspektivet inom korttidsvistelse LSS”, 2018-2019, FoU Södertörn, tillsammans med Lill Hultman.

”Vuxna med utvecklingsstörning i föräldrahemmet – kritik mot svensk funktionshinderpolitik?” 2013-2017, Forte.

”Frivillig barnlöshet” 2009-2011, FAS.

”Barndom och arbete” 2005-2006, FAS, tillsammans med Gunilla Halldén, Ingrid Söderlind, Mats Sjöberg och Tobias Samuelsson.

”Drömmen om den rätta” 2002-2004, del av programstöd från FAS.

”Barn, behov och brist” 2002-2004, Institutet för Framtidsstudier, tillsammans med Ingrid Söderlind.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Engwall
Senast uppdaterad: 2021-03-09