Simon Bergqvist

Doktorand i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
simon.bergqvist[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i tyska sedan september 2020. Min forskning gäller den tyska grammatiken och tar upp syntaktiska och semantiska frågeställningar. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag bruket av konjunktiv II i samtida talad tyska.

Nyckelord: semantics morphology syntax german grammar grapholinguistics

Forskning

Jag är sedan september 2020 doktorand vid Institutionen för moderna språk på Uppsala universitet, där jag även gjort mina studier på grund- och avancerad nivå.

Mitt avhandlingsprojekt, ”Der Konjunktiv II im gesprochenen Gegenwartsdeutsch”, syftar till att undersöka bruket av konjunktiv II i samtida talad tyska. Materialet jag arbetar med är hämtat från korpusen FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch) och omfattar offentliga, institutionella och privata samtal från perioden 2009–2019. Min analys av materialet ska visa vilka verb som uppträder i konjunktiv II, hur frekventa dessa former är i de olika domänerna, och vilka faktorer som motiverar deras användning.

Ett annat forskningsintresse är skriftspråksstudier; i ett arbete från 2020 undersökte jag i vilken mån litterära texter på saterfrisiska följer de ortografiska regler som föreslagits av språkvetare.

Undervisning

Under våren 2021 genomgick jag Uppsala universitets kurs i högskolepedagogik. Idag undervisar jag i tysk grammatik på de båda kurserna Tyska A (formlära och syntax; både i Uppsala och i Freiburg im Breisgau) och Tyska B.

Som student hade jag under flera terminer uppdraget att i egenskap av mentor ordna diskussionsträffar för studenter på A-nivå; detta har gett mig erfarenhet av att arbeta med s.k. Supplemental instruction (SI).

Samarbeten och förtroendeuppdrag

Jag är sedan 2022 medlem av det internationella doktorandnätverket vid Institut für deutsche Sprache (IDS) i Mannheim.

Tillsammans med Julia Sjöberg är jag organisatör av doktorandkonferensen Grammatik im Diasystem som kommer att äga rum på Uppsala universitet i september 2024.

Sedan 2021 är jag ordförande för Moderna språks doktorandförening (MSD) samt representant för föreningen inom Humanistiska doktorandrådet (HDR). 2021–2022 var jag även doktorandrepresentant i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden.

Övrigt

Vid sidan av akademin är jag guide sommartid vid Mårbacka Minnesgård (sedan 2017) samt styrelseledamot i Delblancsällskapet (sedan 2020).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Simon Bergqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09