Johan Wickström

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
johan.wickstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1619
Mobiltelefon:
070-1679268
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Teol.dr i religionshistoria, excellent lärare och universitetslektor i didaktik, samt legitimerad lärare i religionskunskap och historia.

Jag undervisar inom lärarutbildning och PIVA, och har en bakgrund som pedagogisk utvecklare och bitr chef vid UP, och som universitetslektor i religionsdidaktik.

Forskning (VR): Formering av klassidentiteter i skoltexter från 1860 till 1930.

Medlem i SHED (Uppsala Studies of History and Education) och ÄDISH (Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora).

Akademiska meriter: TD, FM, Grundskollärarexamen, leg lärare, excellent lärare

Nyckelord: utbildningshistoria undervisning pedagogik högskolepedagogik ämnesdidaktik religionshistoria religionsdidaktik lärande lärarutbildning läromedelsanalys

Jag är disputerad i religionshistoria vid Teologiska fakulteten. Från VT 2022 är jag anställd som universitetslektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. År 2023 blev jag utnämnd till excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Tidigare har jag varit pedagogisk utvecklare, dels vid EDU (2018-2022), dels vid Enheten för universitetspedagogik (2007-2018), där jag också under en period var biträdande enhetschef med ansvar för det pedagogiska innehållet i enhetens kurser.

Idag arbetar jag främst med undervisning på förskollärar- och lärarprogrammen (särskilt KPU), inom PIVA och uppdragsutbildningen. Jag har också varit anställd deltid som universitetslektor i religionsvetenskap med didaktik vid Teologiska institutionen mellan åren 2009-2015. Där undervisade jag lärarkandidater för grundskola och gymnasium (men också präststudenter) i grundläggande religionsvetenskap (religionshistoria, livsfrågepedagogik) för undervisningssammanhang.

Jag har vid återkommande tillfällen varit kursledare för ämnesdidaktiska fortbildningskurser för universitetslärare vid Teologiska instituitionen och vid lärarutbildningen (EDU). Jag handleder examensarbeten inom lärarutbildningen, och är biträdande handledare till en doktorand i sociologi inom den ämnesdidaktiska forskarskolan vid UU. Jag har också en lärarlegitimation för grundskola och gymnasium och en yrkesbakgrund som lärare i religionskunskap och historia.

Under år 2015 slutförde jag den nationella kursen för pedagogiskt sakkunniga, och jag tar gärna emot uppdrag som pedagogiskt sakkunnig vid akademiska tjänstetillsättningar och befordringsärenden.

Mina forskningsintressen spänner över religionshistoria, religionsdidaktik, högskolepedagogik och utbildningshistoria. Ideologikritiska och begreppsmässiga forskningsansatser präglar genomgående det jag skriver. Jag publicerar mycket av min forskning på svenska, eftersom jag anser att det är viktigt att vidmakthålla svenska som akademiskt språk, inte minst av demokratiska skäl. Idag är min forskning inriktad mot social representation i skoltexter, religionsbegrepp i didaktiska sammanhang och kritiska perspektiv på högskolepedagogiska modeller. Jag har också publicerat mig inom inkluderande undervisning, se Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare, 2011)

Från VT 2022 medverkar jag i VR-projektet Den klasskapande skolan: Det statliga skolväsendet och formandet av klassidentiteter i skoltexter från 1860 till 1930.

Jag disputerade 2008 i religionshistoria med avhandlingen Våra förfäder var hedningar: Nordisk forntid som myt i den svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919 . Här analyserade jag ideologisk användning av nordisk forntid och forntida religion i folkskolans läroböcker med utgångspunkt i ett analytiskt mytbegrepp som jag utvecklat dels ur Antonio Gramscis teoretiska fatabur, dels ur religionshistorikern Bruce Lincolns teoretiska arbeten om myt.

Jag har också medverkat i ett projekt, finansierat av det norska vetenskapsrådet, där pedagogiska utvecklares yrkesroll, akademiska värden och praxis studeras: Formation and Competence Building of University Academic Developers

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Wickström
Senast uppdaterad: 2021-03-09