Christian Hohenthal

Doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
christian.hohenthal[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7044
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan 2019 doktorand vid institutionen. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur föreställningar om makt och legitimitet kommer till uttryck i senmedeltidens svenska historieskrivning.

Under det politiskt turbulenta 1400- och 1500-talet tillkom en rad historieverk, så kallade krönikor, i det svenska riket. Dessa krönikor, författade på antingen svenska eller latin, var ofta knutna till tidens världsliga och kyrkliga makthavare. I mitt avhandlingsarbete försöker jag att närmare utröna hur krönikornas berättelser om olika makthavare var uppbyggda, och hur dessa berättelser sökte stärka eller reducera nämnda makthavares legitimitet. Jag intresserar mig särskilt för hur beskrivningar av ritualer, såväl kyrkliga som profana, kunde användas som ett medel i denna kamp om legitimitet. Arbetets övergripande syfte är således att bidra till en ökad förståelse av hur tidens människor kunde se på makt i vidare mening.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christian Hohenthal
Senast uppdaterad: 2021-03-09