Linnea Wenell

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
linnea.wenell[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6011
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag intresserar mig för svenska språket i utbildningssammanhang och framförallt för hur svenskämnet påverkas av digitalisering. Högstadiets svenskundervisning och läroplanen är mina fokusområden. Genom att studera digitalisering på nivåerna styrdokument, lärarnas uppgiftsinstruktioner, elevernas texter och bedömning, vill jag beskriva och problematisera digitaliseringens påverkan på svenskämnet och skolans digitala textvärld.

Nyckelord: diskursanalys elevtext digitalisering svenska systemisk-funktionell lingvistik svenskämnesdidaktik education policy styrdokument läroplaner

2022-2023: Undervisar på ämneslärarprogrammet.

2019-2022 : Handledare i Språkverkstaden, Uppsala universitet.

2019- : Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, svenska med didaktisk inriktning.

2018-2019: Högstadielärare i svenska och engelska, Uppsala.

2018: Masterexamen i svenska, Uppsala universitet.

2016: Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet i ämnena svenska och engelska, Uppsala universitet.

Avhandlingsprojekt:

Min avhandling handlar om svenskämnet på högstadiet med fokus på digitalisering och dess påverkan på både skolämnet liksom på lärarnas och elevernas iscensättande av ämnet. Digitalisering kommer från, och finns, på olika håll i samhället, där både elevernas fritid liksom föreskrifter från EU påverkar styrdokument och undervisning.

De frågorna jag ställer i avhandlingen är:

  • Varför och hur ska grundskolan– och specifikt svenskämnet– digitaliseras?
  • Hur kan digitalisering se ut i en skola?
  • Hur bedöms texter i en digital undervisning?

Jag studerar digitalisering i en större kedja, där jag börjar med EU-dokument, fortsätter till nationella styrdokument, går vidare till lärarnas iscensättande av läroplanen, för att sedan studera elevernas produktioner, och slutligen undersöker jag bedömning. I och med digitala verktyg, förändras textlandskapet och även vilka semiotiska resurser som används. Hur kan vi förstå dessa förändringar och vad sker med bedömning?

Då mitt material är tämligen diversifierat lämpar sig olika analytiska ingångar beroende på analysobjekt. Jag använder mig av legitimeringsanalys för att förstå hur digitalisering görs relevant och viktig i styrdokument. Genom att kombinera legitimeringsanalys med systemisk-funktionell lingvistik (SFL) kan jag analysera språkval för att förstå vilken funktion digitalisering kan/bör/ska ha i grundskolans svenskämne. Digitala texter kan vara multimodala, och även i förståelsen av dem lämpar sig SFL.

Huvudhandledare: Björn Melander
Biträdande handledare: Yvonne Hallesson

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09