Gunnlaugur Magnusson

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gunnlaugur.magnusson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1679
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik.

Forskar om inkludering, marknadisering, utbildningsreformer och didaktik för högre utbildning.

Se även min hemsida pragmarxist.com

Jag är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Jag är tjänstledig från lektoratet för tillfället då jag har en tvåårig forskartjänst vid Universitet i Oslo, se information om projektet här.

Tidigare har jag haft både en ettårig forskartjänst (1 april 2020-31 mars 2021) i pedagogik vid Uppsala universitet och en tvåårig forskartjänst vid Mälardalens högskola (1 juli 2016 - 30 juni 2018)

Jag har arbetat på Uppsala universitet sedan januari 2018. Tidigare har jag arbetat som adjunkt i specialpedagogik och pedagogik sedan våren 2007, och blev antagen som doktorand i didaktik 2010 på Mälardalens Högskola. Disputerade i oktober 2015 med avhandlingen Traditions and Challenges: Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

Min undervisning har främst varit inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen och på lärarutbildningarna. Jag har där föreläst om inkludering, barn i behov av särskilt stöd, utbildningssystems strukturer och reformer, forskning och vetenskapliga metoder, teorier om lärande och utbildning, om ledarskapsfrågor, samt om specialpedagogiska insatser. Jag har även drivit en kurs om tillgänglighet och undervisning i högre utbildning för högskolelärare.

Inom ramarna av ett sidoprojekt tillsammans med min kollega Johannes Rytzler har jag även publicerat ett antal artiklar, ett bokkapitel och nyligen en bok om undervisning i högre utbildning på förlaget Routledge.

Förutom forskning och undervisning har jag ett stort intresse för utbildningsfilosofi och vetenskapsfilosofi. Jag har till exempel översatt Gert Biestas och Carl-Anders Säfströms Pedagogiska manifest till isländska, tillsammans med Elsa Haraldsdóttir, doktorand i filosofi på Island. Se här: Menntaávarpið

Jag deltar regelbundet i debatten om skola och utbildning och är för närvarande del av redaktionen för skolaochsamhälle.se och agerar ansvarig utgivare där. Länkar till mina essäer, debattartiklar, och populärvetenskapliga sammanfattningar finns bland mina publikationer under rubriken "Övrigt", se även mitt CV. Här nedan följer länkar till intervjuer och annat deltagande i media (på svenska och isländska):

Kort intervju om vinster i skolan, Sveriges Radio, P4 Uppland, 9/9 2022

Kort intervju om SPSM:s bidrag för anpassade lärmiljöer i Skolvärlden 2/6 2022

Paneldiskussion om marknadisering (på isländska), 18/1 2022

Kort intervju publicerades i Skolporten nr 6 2021, s.15. (bara i tryck)

Kort intervju med Skolledaren om politikernas ansvar, 7/12 2021

Kort intervju om inkludering, Tidskriften Specialpedagogik 15/6 2021

Kort intervju med P4 Stockholm, 13/10, 2020. (Ungefär 1t. 22m in i avsnittet)

Intervju om skoldebatten och inkludering, Skolporten 11/8 2020

Lång intervju om inkludering på isländska, 15 september, 2019

Del av ett reportage om inkludering, på Island, 14 september, 2019

Intervju om inkludering med Skolvärlden, 9 augusti 2019

Kort reportage om en öppen föreläsning om inkludering på Island, 4 juni, 2019

Protester mot Campus Eskilstuna, 23 juni, 2016

Längre intervju Tidningen Specialpedagogik, #6 2016

Kort intervju/notis Tidningen Specialpedagogik. 1 januari 2016

Intervju med Skolporten, 11 november 2015 (https://www.skolporten.se/forskning/intervju/stodet-till-elever-med-skolsvarigheter-varierar-2/)

Intervju med Skolvärlden, 10 november 2015

Intervju på Sveriges Radio Sörmland, 2013.

Intervju med Lärarnas Tidning, 2013

Pågående forskning

Medsökande på VR-finansierat projekt på knappa 6 miljoner (2020-03652) tillsammans med huvudsökande Wieland Wermke och Gabriella Höstfält "From Salamanca to PISA. The professionalisation of Special needs educators since 1990 from a comparative perspective" . Projektet inleds 1 januari 2021.

Tvåårig forskartjänst inom POLNET-projektet (100% forskning) vid Universitetet i Oslo, inleds 1 april 2021.

De senaste åren (från 2017 framåt) har jag varit involverad i ett teoretiskt orienterat forskningsarbete som fokuserat på högre utbildning samt pedagogik och didaktik som forsknings- och kunskapsområden. Detta arbete har redan lett till flera publikationer (se Rytzler & Magnússon 2020, Magnússon & Rytzler, 2018, 2019 samt Magnússon, Nordmark & Rytzler, 2018). I mars 2022 kom boken Towards a Pedagogy of Higher Education. The Bologna Process, Didaktik and Teaching (Magnússon & Rytzler 2022) och vi arbetar vidare med utveckling av artiklar och bokidéer. Detta arbete argumenterar för vikten av teoretisk utveckling och stringens inom de pedagogiska och didaktiska områdena, inte minst vad gäller högre utbildning, samt ett kritiskt perspektiv på färdiga lösningar och naivt perspektiv på forskning kring undervisning och lärarutbildning. Vi kombinerar verktyg från läroplansteori (där vi betraktar utbildning som ett socialt system beroende av komplexa nationella och internationella processer och strömmar) med teoretiska och filosofisk läsningar som kan bidra till en radikal (om än inte ny) förståelse av utbildning och undervisning. Arbete har sina rötter i arbete som drevs inom seminarieserien Seminarium X som jag var med och startade och koordinerade under åren 2015-2018

Tidigare forskning:

Under perioden 4 april 2020 till 31 mars 2021 hade jag en forskarstjänst (80% forskning) på Uppsala Universitet. Förutom utveckling av forskningsansökningar arbetade jag med färdigställande av artikelmanus, både på egen hand (Magnússon, 2022) och tillsammans med kollegor (Magnússon & Sims, 2021; Magnússon & Pettersson, 2021) samt några bokkapitel (Hallsén & Magnússon, 2021; Magnússon 2021; Magnússon & Nygren, 2021).

Forskarassistenttjänst (70% forskning) på Mälardalens Högskola 2016-2018:

Projektets syfte var att utveckla en teoretisk förståelse för hur iscensättningen av dessa utbildningsideologier påverkar skolverksamheter, och på så sätt bidra med kunskaper om deras konsekvenser i praktiken.

De övergripande forskningsfrågorna är:
- Hur definierar, resonerar och reflekterar rektorer kring de utmaningar som marknadsinriktade och inkluderingsinriktade policyer har på deras arbete och deras skolor?
- I vilken grad tror de att elever allmänt, och sårbara elever i synnerhet, påverkas av marknadsmekanismer inom utbildningssystemet? Vilka möjligheter och hinder ser de?

----------------------------

Fristående skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd (Work with children in need of special support in charter schools). Projektledare: professor Claes Nilholm, finansierat av Vetenskapsrådet

Projektets syfte var att driva fram övergripande och specifika kunskaper om vad införandet av fristående skolorna har inneburit för barn i behov av särskilt stöd, samt generera teorier om arbetet. Frågor ställdes om resursfördelningar, organisation av stöd, förklaringar till svårigheter, andelar elever som uppfattas vara i behov av stöd, få stöd eller har åtgärdsprogram etc. Delprojekt 1 var en enkätundersökning på totalpopulationen. Delprojekt två var fallstudier av åtta skolor med observationer och intervjuer. Delprojekt tre gjorde ännu djupare undersökningar i två miljöer som förefaller ha nytänkande kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

Jag var aktiv som doktorand inom delprojekt 1: Fristående skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd – en enkätundersökning

-----------

Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning (Special occupations? - a project about special teachers and special education needs coordinators (SENCOs) work and education). Projektledare: professor Kerstin Göransson, finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektets övergripande syfte var att skapa kunskap om speciallärares och specialpedagogers utbildning och arbete. Mer specifikt: 1) samla in grundläggande empiri om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning samt 2) utveckla begrepp och teorier som ger både en övergripande och representativ bild av båda yrkesgruppernas arbete och utbildning samt om variationen mellan och inom yrkesgrupperna. I projektet användes enkätstudier (totalpopulationsundersökning) deltagande observation och djupintervjuer.

Jag var aktiv som doktorand inom enkätdelarna av projektet, i enkätstudien ”Specialpedagoger och speciallärare om yrkesutbildningen och dess relevans?” och enkätstudien ”Specialpedagoger och speciallärare verksamma i skolan?”

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnlaugur Magnusson
Senast uppdaterad: 2021-03-09