Jana Rüegg

Doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
jana.ruegg[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2017. Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för frågor om översatt litteratur på den svenska marknaden i en samtida kontext, kulturförmedling och det världslitterära fältet.

I maj 2021 publicerades avhandlingsstudien Nobelbanor. Svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970.

Nätverk

Medlem i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap, SNÖ, sedan 2017.

Medlem i U4 Societys nätverk för Cultural transfer sedan 2016.

Medverkan i media

Stark västdominans bland litteraturpristagarna. Intervju, Kulturnytt i P1, SR, 9 oktober 2019.

Franska män har fått litteraturpriset lika ofta – som hela världens kvinnor. Intervju, Kulturnytt i P1, SR, 8 oktober 2019.

Experten: Så stor chans att det blir en svensk pristagare. Intervju, Kulturnyheterna, SVT, 7 oktober 2020.

Vem tror du får Nobelpriset i år? Kommentar, UNT, 6 oktober 2021.

Små förlag bär upp Nobelprisutgivningen. Intervju, DN, 3 december 2021.

Hur mycket betyder ett omnämnande? Kommentar, UNT, 26 december 2021.

Senaste konferensmedverkan

Literature in the Nobel Era: Comparative, Theoretical, and Archival Approaches to the Nobel Prize in Literature, Deutsches Literaturarchiv Marbach, 25-28 augusti 2021

Pågående forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar svenska förlags utgivning av översatt fiktionsprosa från franska, spanska, och tyska 1970–2016. Syftet är att undersöka hur utgivningsarbetet med den typen av litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Förlagens inställning till översatt fiktionsprosa inom det egna förlaget och på den svenska marknaden i stort är av intresse för studien, inte minst ur en förlagshistorisk synvinkel. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. Avhandlingen kan ses som en kartläggning över hur och under vilka villkor den samtida svenska förlagsvärlden utger översättningar.


För närvarande fokuseras avhandlingsarbetet på en delstudie om Nobelpristagare i svensk översättning 1970–2016. Studien behandlar svenska förlags utgivning av översatt litteratur ur ett kvantitativt perspektiv, där Nobelpriset utgör urvalskriterium för att få fram de författare som åtnjuter högst prestige inom världslitteraturen. Syftet med studien är att undersöka vilka förlag som introducerade författarskapet på svenska och vidmakthöll det på den svenska marknaden, och vilka förlag som utgav verk av författaren när priset väl tillkännagivits. Därmed går det att urskilja författarskapens förlagsbanor och vilken slags förlag som arbetar med den översatta högprestigelitteraturen. Småförlag och översättare är två typer av aktörer som särskilt kommer att undersökas i denna studie. Studien kommer inom en snar framtid att publiceras med titeln Nobelbanor. Svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970.

Forskningsintressen

Litteratursociologi, förlagsstudier, världslitteratur och översättningsstudier.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jana Rüegg
Senast uppdaterad: 2021-03-09