Christine Ekholst

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
christine.ekholst[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7022
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en svensk (och kanadensisk) historiker som studerar medeltiden. Min forskning berör oftast genus, sexualitet och rättshistoria. Jag undervisar på A-kursen i historia och är kursansvarig för moment III. Jag undervisar också på utbyteskurserna i historia.

Jag är också Erasmuskoordinator för Historisk-Filosofiska fakulteten. Då nås jag via:

erasmus@hist.uu.se

Född och uppväxt i Stockholm, Sweden.

Fil. mag i historia, Stockholms universitet (2002)

Filosofie doktor i historia, Stockholms universitet (2009)

Postdoktor vid California Instiitute of Technology, Pasadena, USA (2010)

Postdoktor vid McGill University, Montreal, Kanada (2011)

Timlärare och kursansvarig för Introduction to Women's and Gender Studies, Carleton University, Ottawa, Kanada (2010-11)

Universitetslektor (vikariat), Department of History, University of Guelph, Kanada, (2011-2017)

Universitetslektor i medeltidshistoria, Historiska institutionen, Uppsala universitet (2018-)

I min avhandling För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna diskuterade jag framväxten av det kvinnliga straffansvaret, alltså när och varför lagstiftarna beslöt att kvinnorna själva skulle straffas för sina brott snarare än deras makar eller fäder. Det var en balansgång för lagstiftarna som, åtminstone delvis, ville behålla faderns patriarkala rättigheter. Hushållet var det viktigaste sociala och ekonomiska byggstenen i det medeltida samhället och den hade en patriarkal struktur där husfadern hade rätt att bestraffa de underordnade medlemmarna (vare sig det rörde sig om tjänare, barn eller hustrun). Lagstiftarna löste detta genom att stadga att kvinnor skulle bestraffas för de allvarligaste brotten, men för mindre förseelser så fick husfadern representera hushållet.

Här hittar ni min avhandling i fulltext: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:200361

Mitt postdoktorsprojekt - sponsrat av Wenner-Grens stiftelser och förlagt till Caltech, USA och McGill University, Kanada - undersökte synen på kvinnors våldsanvändande i medeltiden.

Jag har från 2011-16 varit engagerad i ett VR-projekt tillsammans med Docent Henric Bagerius, Örebro universitet. Projektet heter Det heteronormativa regentskapet. Politik, sexualitet och propaganda i senmedeltidens Europa. Projektet undersöker hur sexualitet användes i politisk kritik under senmedeltiden. Vi undersökte anklagelser om sodomi riktade mot kungar och otrohetsanklagelser riktade mot drottningar. Jag har presenterat en rad papers på internationella konferenser och tillsammans har vi publicerat en rad artiklar och kapitel, Henric har även publicerat en bok på ämnet. Mer information finns här: http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=75486

Mitt projekt, Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt, var en studie av hur kvinnliga brottslingar straffades jämfört med manliga brottslingar. Det finns tendenser som tyder på att även om det kvinnliga straffansvaret var förankrat i lagen så var det inte det i rättspraktiken. För att uttrycka det enklare: kvinnor bestraffades inte lika hårt som män för samma eller likartade brott. Projektet finansierades av Torsten Söderbergs stiftelse.

Jag forskar också om funktionsnedsättningar under medeltiden. Under perioden 2023-26 har jag ett projekt finansierat av VR. En artikel jag publicerat på ämnet återfinns här:

https://journal.fi/mirator/article/view/91931

Jag är del av Uppsala-satsningen Demokrati och Högre Utbildning. Inom mitt projekt "Bara fakta, tack" studerar jag synen på historia och historieundervisning på internetforum och bland studenter. Demokrati och högre utbildning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christine Ekholst
Senast uppdaterad: 2021-03-09