Siv-Britt Björktomta

Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
siv-britt.bjorktomta[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7804
Mobiltelefon:
070-4250861
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Nyckelord: barn och familj hedersrelaterat våld och förtryck våld i nära relationer socionomers professionsidentitet

FORSKARINTERVJU Siv-Britt Björktomta, fil. dr. i socialt arbete, är universitetslektor på Uppsala universitet och forskar om hedersrelaterat våld och förtryck. Här berättar hon om sin forskning om hedersrelaterat våld som ett kontinuum.

.

Jag är socionom och disputerade 2012 vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet med avhandlingen: Om patriarkat motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum. Avhandlingen är en av de första som beskriver hedersrelaterat våld och förtryck ur döttrarnas perspektiv. Jag undersöker hur tjejer med utländsk bakgrund, ofta kategoriserade som utsatta flickor i patriarkala familjer/utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck själva beskriver och hanterar sin livssituation.

Tidigare har jag arbetat 13 år som skrivande journalist med sociala frågor, barn och familj som ansvarsområden. Jag har varit universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och forskare vid FoU Nordväst, Sollentuna innan jag hösten 2016 kom till sociologiska institutionen och socionomprogrammet, Uppsala universitet. Vid årsskiftet 2017/18 fick jag uppdraget att som föreståndare för det nybildade Centrum för Socialt arbete (CESAR) leda arbetet med att utveckla socialt arbete; socionomprogrammet, master- och forskarutbildning i socialt arbete. Idag är det en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Vid årsskiftet 2022/23 övergick Cesar till att bli en egen institution för socialt arbete.

Uppdrag och styrelsearbete inom Uppsala universitet:

  • 2023- Ledamot i Centrumstyrelsen för Nationellt Center för Kvinnofrid, NCK
  • 2022- Suppleant i Elektorsförsamling för det humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
  • 2018–2022 Föreståndare för Centrum för socialt arbete, Cesar, Sociologiska institutionen
  • 2017–2020 Ledamot i Institutionsstyrelsen, Sociologiska institutionen,
  • 2017–2020 Programsamordnare för socionomprogrammet, Sociologiska institutionen

Uppdrag och styrelsearbete utanför Uppsala universitet:

  • 2023- Styrelseledamot i FSSOC, Förbundet Sveriges socionomutbildningar
  • 2022-2023 Medlem i referensgrupp för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys regeringsuppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck
  • 2022-2023 Suppleant i FSSOC, Förbundet Sveriges socionomutbildningar
  • 1998-2006 Styrelseledamot i Kompis Assistans EF
  • 1999-2006 Styrelseledamot i RSIS, Retts syndrom i Sverige

Kärnan i mitt forskningsområde är familjerelationer med kön och generation som maktdimensioner.

Min forskning rör sig inom två spänningsfält där det första handlar om generation och rör förhållandet mellan föräldraauktoritet och barns beroende och utsatthet. Det andra spänningsfältet handlar om kön och avser konflikter mellan mäns överordning och kvinnors underordning. Frågor som intresserat mig särskilt handlar om föräldra-barnrelationen. Hur olika former av föräldramakt/auktoritet kan utövas i relationen till barn samt hur barn upplever föräldramakt/auktoritet. Vilka strategier används för att hantera motsättningar mellan normer i familjen och i det omgivande majoritetssamhället. Mitt forskningsområde rör fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck och här samarbetar jag med forskare från Norge, Danmark, Finland och England.

Ett annat område handlar om socionomstudenternas lärande och deras väg till yrkeslivet. En del ligger i skärningspunkten mellan socialt arbete och pedagogik och handlar om gruppen socionomstudenters lärandeerfarenheter av hur processen för att bygga av en hållbar professionell identitet kan utvecklas inom kursen Personlig och professionell utveckling. En annan del handlar om socionomstudenters väg från utbildning till ett hållbart arbetsliv.

Ett nyare forskningsområde handlar om det digitala samhället och socialtjänstens förhållningssätt till sociala medier. Den digitala tidsåldern med en ökande användning av internet och sociala medier medför nya utmaningar för socialt arbete, och i synnerhet för socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. Internetvärldens sociala dynamik behöver finnas med när samhället drar upp riktlinjer och socialtjänsten utvecklar arbetssätt kring barns- och ungas psykosociala hälsa. Detta forskningsspår är knutet till det internationella forskarnätverket Navigating Knowledge Landscape.http://knowledge-landscapes.hiim.hr/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Siv-Britt Björktomta
Senast uppdaterad: 2021-03-09