Maria Håkansson Ramberg

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
maria.ramberg[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7985
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är disputerad i tyska (2021) inom en forskarskolan för ämnesdidaktik vid Uppsala universitet. Min forskning omfattar framför allt olika perspektiv inom bedömning, men jag intresserar mig frågor rörande skolforskning, språkundervisning, bedömning och Gemensam europeisk referensram för språk, GERS.

Jag undervisar kurser i tysk språkvetenskap, språkdidaktik samt betyg och bedömning. Medlem i forskningsnätverken Språk & Lärande samt STOLP vid Uppsala universitet.

Nätverket Språk & Lärande

STOLP

Nyckelord: språkinlärning uppgiftskonstruktion tysk språkvetenskap undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext gers (cefr)

Jag har flerårig undervisningserfarenhet av läraryrket – från såväl ungdomsskolan som från universitetsnivå. Under senare år har jag regelbundet medverkat i olika fortbildningssammanhang rörande språkundervisning och bedömning, bl. a. som föreläsare för verksamma lärare och vid utvecklandet av fortbildningsmaterial för Skolverket (den muntliga och skriftliga modulen inom Språksprånget).

Mina forskningsintressen rör framför allt skolforskning, särskilt inom fälten för språkdidaktik, språkinlärning och bedömning. Jag är fil. lic. i tyska med didaktisk inriktning från Linnéuniversitetet. I min licentiatuppsats från 2016 undersöker jag genom intervjuer med gymnasielärare och analyser av elevtexter bedömningen av skriftlig produktion från det nationella provmaterialet i tyska för gymnasiet.

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete undersökte jag aspekter av validitet vid bedömning av gymnasieelevers skriftliga kompetens ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv. Studien handlar om i vilken grad resultatet av en bedömning av elevtexter i en svensk skolkontext är valid och tillförlitlig, bl.a. i relation till en språknivå enligt Gemensam europeisk referensram för språk, GERS.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Håkansson Ramberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09