Marianne Rödvei Aagaard

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
marianne.aagaard[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2203
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor och docent (oktober 2022) i civilrätt som främst bedriver klassisk rättsdogmatisk forskning på förmögenhetsrättens område, med tyngdpunkt i obligationsrätten men med tydliga utblickar mot sak- och konkursrätten, både med utgångspunkt i norsk och svensk rätt.

Nyckelord: civilrätt kontraktsrätt obligationsrätt fordringsrätt allmän förmögenhetsrätt

Född i Tromsø (Norge) 1985, master i rettsvitenskap från Universitetet i Tromsø januari 2011. Disputerad 2018 vid Universitetet i Bergen. Fd. advokat i Wikborg Rein. Verksam som universitetsadjunkt i handelsrätt vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, läsåret 2018/2019 och vikarierande universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt vid Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, 1 september 2019- 31 januari 2021. Anställd vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, sedan februari 2021.

Intresseområden

Obligationsrätt (avtalsrätt, fordringsrätt, allmän och speciell kontraktsrätt, härunder allmän fastighetsrätt), finansrätt, bankrätt, sakrätt, insolvensrätt.

Om min forskning

Med bakgrund som norsk jurist verksam i Sverige är det kanske föga förvånande att jag i större delen av min forskning anlägger ett nordiskt perspektiv. På civilrättens område, och särskilt inom den centrala förmögenhetsrätten, är likhetsdragen mellan våra rättsordningar större än skillnaderna, och det kan vara mycket att hämta även för den egna rättstillämpningen av att blicka över gränsen till ett eller flera av grannländerna. Metodologisk är jag som forskare tydligt rättsdogmatisk, med vissa drag av rättsrealism. Jag strävar i min forskning efter att bidra till att identifiera lösningar på verkliga juridiska problem och vara till nytta för rättstillämpare och rättsutveckling. Jag har en mycket låg tröskel för att bli fångat av ett ämne, vilket gjort att mina forskningsprojekt och publikationer (så långt) inkluderat både arvsrätt, allmän avtalsrätt, fordringsrätt, fastighetsrätt, insolvensrätt, kontraktsrätt, konsumenträtt och sakrätt. Se närmare under rubriken "forskning" för mer information om min pågående forskning.

Om undervisning

Största delen av en lektorstjänst utgör undervisning, vilket ger möjligheten att lära känna ett stort antal studenter varje termin. Jag tycker om att undervisa, och anser kontakten med studenterna som mycket värdefull för att utvecklas både som lärare och forskare. Jag är aktivt engagerad i pedagogiska frågor och försöker ständigt lära mera om hur man bäst ska kunna stödja studenternas inlärning, både som enskild lärare, i lärarlag och på utbildningen i helhet. Eftersom undervisningssituationen påverkas av yttre omständigheter såväl som undervisningsform och mera därtill, finns det en närmast oändlig mängd frågor som man kan fördjupa sig inom för att utöka sin verktygslåda som lärare. Genom åren har jag därför gått ett flertal universitetspedagogiska kurser motsvarande knapt 50 hp, nu senast en kurs om pedagogiskt ledarskap.

Externa uppdrag som vetenskapligt och pedagogisk sakkunnig - nationellt och internationellt

Sakkunnig i UKÄ:s utbildningsutvärdering av fastighetsmäklarutbildningar, 2023-2024.

Ledamot i betygsnämnd, Irina Dimitrovas licentiatavhandling, Mitt Universitetet, Sundsvall mars 2023, "Full-adoption of Digital Payment Methods? Barriers and barrier-breakers from a Swedish bank customer perspective".

Uppdrag vid Uppsala universitet

Programansvarig Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 210901-230228.

Under 2023 prioriteras två pågående större forskningsprojekt.

Det ena är ett bokprojekt om de kontraktsrättsliga frågorna som uppkommer vid förhandsavtal och upplåtelse av nyproducerad bostadsrätt, med särskilt fokus på hur dröjsmål från föreningens sida ska hanteras. Utöver att analysera vad som gäller enligt den bostadsrättsliga reglering som finns, är en av projektets huvudsakliga forskningsfrågor att utreda i vilken mån allmänna förmögenhetsrättsliga principer kan vara av betydelse för de problem som uppkommer i den bostadsrättsliga kontexten och ge stöd på vägen mot goda lösningar. Projektet har erhållit stöd i form av författarstipendium från Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning.

Det andra projektet handlar om rättsliga problem som uppkommer mellan en kund och en betaltjänstleverantör eller kreditgivare till följd av obehörig användning av e-legitimationer för avtalsslut eller som betalningsinstrument, och civilrättsliga utmaningar som uppkommer till följd av digitaliseringen av finansbranschen. Beroende på ämnets komplexitet behandlas konkreta och mer avgränsade frågor i artikelform, i det som är tänkt att utgöra en serie artiklar. Preliminära rubriker på artiklar som ingår i serien är "Obehörig användning av BankID som betalningsinstrument och e-legitimation: Närmare om gränserna för innehavarens bundenhet", "Obehörig användning av e-legitimation och läran om misstagsbetalning" (Juridisk Tidskrift nr 4 2021/22), "5 a kap. betaltjänstlagens tillämpbarhet vid ogiltiga kontoavtal", "Betaltjänstanvändarens ansvar i fall av obehöriga transaktioner: Om riskfördelning och spretande rättstillämpning" (Delresultat publiserade i samband med kommentar av NJA 2022 s. 522 i JT nr 1 2022/23).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marianne Rödvei Aagaard
Senast uppdaterad: 2021-03-09