Paulina Nowicka

Professor i kostvetenskap ssk dietetikens kommunikation, studierektor forskarutbildningen vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
paulina.nowicka[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 3431
Fax:
018-471 2261
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Lärostolsprofessor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation

Min forskning handlar om barnobesitas, speciellt familjefokuserade interventioner i kliniska miljöer, men även obesitasstigma, vilket speglar min bakgrund som leg. dietist, familjeterapeut och docent i pediatrisk vetenskap. För populärvetenskaplig sammanfattning av min forskning lyssna gärna på forskarpodden eller ta del av min senaste bok. Jag undervisar på dietist- och kostvetarprogrammet och är studierektor på forskarnivå.

Akademiska meriter: Professor

Nyckelord: barnnutrition behandling psykometri prevention familj livsstil childhood obesity pediatrik

Min forskning handlar främst om övervikt och obesitas hos barn och ungdomar. Som legitimerad dietist med fil. mag. i psykologi och påbyggnadsutbildning i familjeterapi (steg 1) disputerade jag i ämnet pediatrik vid Lunds Universitet om behandling av barnfetma (2009). Därefter tillbringade jag fem år utomlands som postdoktoral forskare i pediatrik vid Yale University (USA), i utvecklingspsykologi vid University of Oregon (USA) samt i sociokulturell antropologi vid University of Oxford (England). Tack vare anslag från bl. a. Vetenskapsrådet och Vinnova startade jag en egen forskningsgrupp vid Karolinska Institutet, under denna tid riktades fokus för min forskning mot interventioner tidigt i livet. Som lärostolsprofessor i kostvetenskap, ssk dietetikens kommunikation vid Uppsala universitet, är jag särskilt intresserad av hur informationen och kommunikationen kring behandling sker och hur den kan utvecklas. Jag forskar och undervisar om barns mat och ätande samt övervikt/obesitas samt är studierektor för forskarutbildning. Jag är också associerad till Unit for Biocultural Variation and Obesity, University of Oxford .

Jag är övertygad att den bästa forskningen oftast genomförs i samarbete med andra. Jag har haft ledande positioner i ett flertal vetenskapliga föreningar såsom Childhood Obesity Task Force av European Association for the Study on Obesity (EASO), styrelsemedlem och kassör för European Childhood Obesity Group (ECOG), vetenskaplig sekreterare för Svensk Obesitas Forskning (SFO) samt ingått i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa. Jag har också varit värd för European Childhood Obesity Congress 2015 som gick av stapeln i Stockholm. Jag har ingått i projektledningsgruppen för nationella riktlinjer för vård vid obesitas för barn och vuxna, ett arbete som leddes av Socialstyrelsen (2020-2023) samt i expertgruppen för globala riktlinjer, ett arbete som leds av WHO.

Den forskning som jag bedriver är både av kvantitativ och kvalitativ ansats, mina publikationer har bl a handlat om social ojämlikhet, känsla av sammanhang samt intergenerationella skillnader i relation till mat och dryck. Dock ligger min huvudsakliga expertis inom behandlingsforskning om barnobesitas. Jag har medverkat eller lett flera randomiserade kontrollerade studier. I dessa har jag utvecklat och testat olika behandlingsmodeller för obesitas hos barn och ungdomar. I Mer och Mindre (MoM), som jag leder, testar vi en behandlingsmodell med fokus på föräldrastöd tidigt i livet. Modellen är utvecklat i Sverige och nu vill vi utvärdera den i Rumänien och Spanien, studien heter Mer och Mindre Europa. Min forskning har finansierats av Vetenskapsrådet, Vinnova, FORTE, EU Horizon 2020, Jerringfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och Svenska Läkaresällskapet m fl.

Jag är huvudhandledare för två doktorander, My Sjunnestrand, som studerar obesitasstigma i olika sammanhang med fokus på mindre barn, och Ylva Törner, som studerar dietistens roll i barnhälsovården, inom ramen för den nationella forskarskolan InSyNC inom hållbar nutritionsvård.

Som huvudhandledare har jag handlett tre doktorander till disputation:

Jag har varit postdoktoral handledare för Anna Ek, Elin Lövestam, Pernilla Sandvik och Markus Brissman.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Paulina Nowicka
Senast uppdaterad: 2021-03-09