Gunilla Lindqvist

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gunilla.lindqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 3813
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Gunilla är studierektor för forskarutbildningen och för masterskurserna i pedagogik. Hennes forskningsintressen riktar sig mot förskolan, skolan och särskolan med särskilt fokus på ledarskaps- och professionsfrågor samt barns förutsättningar för lärande och inkludering. Gunilla ingår i internationella och nationella nätverk och samarbeten i pedagogik och specialpedagogik.

Nyckelord: education pedagogik ledarskap inkludering leadership special needs specialpedagogik yrkesgrupper inclusion occupational groups learning environments undervisningsmiljöer

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon är studierektor för forskarutbildningen och för masterskurserna i pedagogik. Hon är också lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. 2013 disputerade hon med avhandlingen Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs. I avhandlingen undersöks hur olika yrkesgrupper inom förskola och skola i en kommun ser på arbetet kring barn och elever i behov av särskilt stöd. Hon har en bakgrund som låg- och mellanstadielärare och tog examen vid Lärarhögskolan i Stockholm 1989. Hon har arbetat i grundskolan i över 20 år och 2002 tog hon även specialpedagogexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Gunilla ingår i forskargruppen PS (pedagogik, inriktning specialpedagogik) vid institutionen. Hon medverkar även i forskningsprofilen Utbildning och lärande vid Högskolan Dalarna. Där leder hon den kollegiala mötesplatsen Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer tillsammans med Professor Sara Irisdotter Aldenmyr. Gunilla ingår också i nordiska och europeiska nätverk för "inclusive education" (NERA och EERA). Tillsammans med en norsk forskargrupp vid universitet i Agder, i ledning av Professor David Lansing Cameron, bedriver hon jämförande studier kring specialpedagogers utbildning och roll i de båda länderna. Därutöver är hon involverad i flera nationella samarbeten. Gunilla intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskolan, skolan, särskolan och högre utbildning samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet. Andra intresseområden är ledarskap och förutsättningar för lärande i skiftande undervisningsmiljöer.

Gunilla undervisar på speciallärarprogrammet och på lärarprogrammen i en rad olika kurser på grund-och avancerad nivå. Hon undervisar även på forskarutbildningar både på Uppsala universitet och på andra lärosäten i Sverige. Hon har deltagit i forskarutbildningskurserna: Inclusive Education- history, concepts, theories and empirical research, Scientific Methods och Introduktion till forskning i pedagogiskt arbete. Gunilla har också medverkat i en forskarutbildningskurs i Specialpedagogik vid universitetet i Agder, Norge. Hon handleder och examinerar studentarbeten på grund- avancerad,- magister-, och mastersnivå. För närvarande handleder hon doktorander som undersöker: skolfrånvaro, specialpedagogiska behov hos nyanlända elever, skolutvecklings- och implementeringsprocesser, sociala representationer av svag elev, utbildningspolicy, samarbete och skolans professioner samt specialpedagoger och handledning i förskolan.

Gunilla har varit ämnesansvarig i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Detta innebar att företräda ämnet externt och internt samt att leda ett 40-tal medarbetare i utvecklingen av ämnet under en två-årsperiod, 2015-2016. 2015 var Gunilla med och startade upp speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet.

Gunilla får ofta uppdrag att föreläsa i kommuner och på lärosäten. Hon granskar regelbundet artiklar, bokkapitel och avhandlingsmanus. Hon är bland annat återkommande reviewer för tidskriften International Journal of Inclusive Education. Hon har suttit i betygsnämnd för licenttiatuppsatser och doktorsavhandlingar i pedagogik, pedagogiskt arbete och specialpedagogik, både nationellt och internationellt. Hon har varit sakkunniggranskare vid flera tjänstetillsättningar och befordringsärenden vid Karlstads universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Högskolan Dalarna och Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU).

Tidigare projekt:

2013-2015 Skolverksprojekt kring förskolans arbete med olika områden för lärande. Projektet var ett delprojekt inom projektet Icke-kognitiva kompetenser i förskolan. Projektledare: Professor Monika Vinterek, Högskolan Dalarna

2012-2016 Projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers utbildning och arbete. Projektledare: Professor Kerstin Göransson, Karlstads universitet.

2015-2017 Forskningsprojekt kring tillgänglighet utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) Värderingsverktyg kring tillgänglighet: Projektet samfinansierades av medverkande kommun, SPSM och Högskolan Dalarna. Projektet har skrivits fram av Fil. Dr Désirée von Ahlefeld Nisser och Docent Gunilla Lindqvist. Projektledare: Fil. Dr. Désirée von Ahlefeld Nisser, Högskolan Dalarna.

2017-2019 Samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Forum för samverkan (FoSam) och Sigtuna kommun, Vad är och hur syns god, inkluderande lärmiljö? Forskningscirkel med verksamma pedagoger och rektorer i Sigtuna kommun. Projektledare: Docent Gunilla Lindqvist.

2014-2019 Forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Fonden för samfinansierad forskning och utveckling inom skol- och lärarutbildningsområdet, Högskolan Dalarna Utveckla lärares ledarskap - Ledarskap i en mångkulturell kontext. Projektledare: Professor Monika Vinterek Högskolan Dalarna och Docent Gunilla Lindqvist.

2017-2019 Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet kring Samarbetslärande och inkludering: Inkludering genom lärande i grupp- en studie med mixed metod design. Projektledare: Fil. Dr Nina Klang, Uppsala universitet.

Pågående projekt:

2016-2020 Forskningsprojekt om det pedagogiska arbetet i särskolan: En särskild skola?-undervisning och lärande i särskolan. Projektet finansieras av stiftelsen Sävstaholm. Projektledare: Professor Kerstin Göransson, Karlstads universitet.

2017-2021 Forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Fonden för samfinansierad forskning och utveckling inom skol- och lärarutbildningsområdet, Högskolan Dalarna. Undervisning i förskolan. Projektledare: Fil. Dr Maria Olsson, Högskolan Dalarna.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunilla Lindqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09