Yvonne Hallesson

Gästlärare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Universitetslektor i svenska språket, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1294
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor och docent i svenska vid Institutionen för nordiska språk. Jag undervisar på kurser inom lärar- och forskarutbildning och jag handleder en doktorand. Mina forskningsintressen rör språk och lärande, läs- och skrivutveckling, disciplinary literacy (ämneslitteracitet), samtal om texter samt textanalys.

Akademiska meriter: FD, Docent

Examina etc.

 • Docent i svenska, Uppsala universitet. 2021.
 • Fil. dr i språkdidaktik, Stockholms universitet. 2015. Avhandling: Textsamtal som lässtöttande aktivitet. Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning.
 • Fil. lic. i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockholms universitet. 2011. Licentiatuppsats: Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser.
 • Gymnasielärarexamen (Master of Education) i svenska och engelska vid Lärarhögskolan i Stockholm. 1999.

Anställningar

 • Universitetslektor i svenska språket, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2019–
 • Postdoktor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2017–2019.
 • Universitetslektor i didaktik med inriktning svenska, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 2016–2019.
 • Forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 2015–2016.
 • Adjunkt i svenska/läs- och skrivutveckling, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 2015.
 • Doktorandanställning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 2011–2015.

Uppdrag (urval)

 • Ledamot (ordinarie) i styrelsen för Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2022–
 • Ledamot (suppleant) i styrelsen för Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2021–2022.
 • Ledamot i styrelsen och Uppsala universitets representant i det nationella forskningsnätverket Svenska med didaktisk inriktning, SMDI. 2017–
 • Ledamot (doktorandrepresentant) i styrelsen för Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 2012–2013.
 • Ordförande för ämneslärarkollegiet vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 2020–2022.
 • Ordförande för lärarkollegiet för ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk, Institutionen för nordiska språk. 2019–2022, 2024–.
 • Ledare för Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet) vid Institutionen för nordiska språk, tillsammans med Andreas Nord och Hanna Sofia Rehnberg. 2018–
 • Koordinator för det ämnesdidaktiska nätverket i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet tillsammans med Anna Sahlée, AnnaCarin Billing och Maria Westman. 2020–
 • Ledamot i styrelsen för Svensklärarföreningen och föreningens representant i Språkvårdsgruppen.

Handledning på forskarnivå

Handledare (bitr.) för Linnea Wenell.

Forskningsprojekt

Projekt om de nationella minoritetsspråken i läromedel, tillsammans med Pia Raattamaa Visén, Stockholms universitet.

Projektet Läsmetoder under lupp – konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker, finansierat av Vetenskapsrådet, tillsammans med Jenny W. Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet, och Pia Raattamaa Visén, Stockholms universitet. 2018–2022.

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen rör huvudsakligen läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. Jag har bland annat forskat om vilka ämnesspecifika skriftkompetenser elever behöver på olika gymnasieprogram och om textarbete i samhällsorienterande ämnen på mellanstadiet och gymnasiet. I VR-projektet ”Läsmetoder under lupp”, undersöks arbete med texter i SO i årskurs 5 och årskurs 8 i syfte att synliggöra förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen inom olika undervisningsmiljöer (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/projekt/#anchor-690640).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yvonne Hallesson
Senast uppdaterad: 2021-03-09