Sigrid Schottenius Cullhed

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
sigrid.cullhed[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2902073-4697298
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent och lektor i Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Min forskning är inriktad mot litteratur, genus, historia samt tvärvetenskapliga frågeställningar och förhållningssätt. Bland mina uppdrag ingår att vara Styrelseordförande för Centrum för Medicinsk Humaniora, Work Package Leader i EU-projektet Mothernet och del av ledningsgruppen för forskningscentret Womher, Uppsala Universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa. Sedan 2021 är jag aktiv ledamot i Sveriges unga akademi.

Nyckelord: gender history digital humanities philology french literature hermeneutics cultural history classical studies comparative literature reception history swedish literature medical narratology narratology

Ett av mina senare samarbeten är CIRCUS-nätverket "Våld i nära relationer /mäns våld mot kvinnor", vilket drivs av Cecilia Strand (Institutionen för informatik och media) och Susanne Mattson (Nationellt Centrum för Kvinnofrid).

Sedan 2023 är jag är Styrelseordförande för Centrum för Medicinsk Humaniora, samt ledamot i ledningsgruppen för WOMHER, "Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan", och handleder i centrets forskarskola Daniela Lillhannus tvärvetenskapliga forskningsprojekt "Stories of Rape Trauma: Narratological and Psychotraumatological Perspectives" tillsammans med Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi och programdirektör för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri.

År 2022 var jag gästforskare vid Fondation Hardt i Geneve.

Sedan 2021 har jag varit en av forskningsledarna i EU-projektet "MotherNet: Developing a New Network of Researchers on Contemporary European Motherhood".

Mellan 2020 och 2023 drev jag det litteraturvetenskapliga forskningsprojektet "Philomela Returns: Ancient Myth and the Public Secret of Rape", finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet utforskar litterära representationer av sexuellt våld i antik grekisk och romersk litteratur och den klassiska traditionen.

Mellan åren 2014-2020 var jag anställd som Akademiforskare, med projektet ”Late Antiquity in the Scholarly Imagination,” vid Uppsala universitet.

År 2008 påbörjade jag doktorandstudier i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet som jag avslutade år 2012 då jag försvarade jag min doktorsavhandling om den senromerska poeten Faltonia Betitia Proba. En reviderad version av min doktorsavhandling publicerades i Brills bokserie Mnemosyne Supplements år 2015.

Under forskarutbildningen tillbringade jag ett år vid Scuola Normale Superiore i Pisa (2009–2010).

År 2007 avlade jag en masterexamen i Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, med Franska och Latin som biämnen. Jag spenderade en termin (2004) som utbytesstudent vid Université de Paris VII.

Jag är gift med Eric Cullhed och vi har två barn, födda 2013 och 2014.

Nuvarande forskningsprojekt

Filomelas återkomster: Antik mytologi och våldtäkt som offentlig hemlighet

I forskningsprojektet "Filomelas återkomster" utforskar jag hur litterära skildringar av sexuellt våld influerar vår förståelse, diskurs, hantering och potentiellt även våra upplevelser och reaktioner i relation till sådana händelser i det verkliga livet.

Mitt material består primärt av samtida återberättelser och omarbetningar av ett urval av inflytelserika antika texter som behandlar människorov och övergrepp. Fokus ligger på dramatiseringen och presentationen av den drabbades erfarenhet. Projektet utgår teoretiskt från aktuella diskussioner inom kultur- och socialantropologi, särskilt Pratiksha Baxis begrepp om våldtäkten som en "offentlig hemlighet" i Michael Taussigs mening. Metodologiskt används en mängd (post-)narratologiska, receptionshistoriska och retorisk-analytiska verktyg.

Projektet har finansiellt stöd från Vetenskapsrådet för perioden 2020–2023. För ytterligare information, se:

https://www.littvet.uu.se/forskning/pagaende-forskning/filomelas-aterkomster/

Tidigare forskning

Proba the Prophet

Min doktorsavhandling utforskar den senromerska poeten Faltonia Betitia Probas Vergilianska collagedikt Cento de Laudibus Christi och dess reception (Proba the Prophet 2012). Det är en av de äldsta kristna dikterna som bevarats och en av ytterst få antika verk författade av en kvinna.

Late Antiquity in the Scholarly Imagination

Mitt postdoktorala projektet "Late Antiquity in the Scholarly Imagination", finansierat av Kungliga Vitterhetsakademien mellan 2014 och 2020, behandlade de mekanismer som ligger bakom moderna konstruktioner av senantiken som litterär och kulturhistorisk period.

Forskningsintressen

Genushistoria, antik grekisk och romersk litteratur, antikens efterliv i modern konst och litteratur, representationer av sexuellt våld, social- och kulturantropologiska tolkningar av litteratur, moderskapsstudier, litteratur och mental hälsa.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sigrid Schottenius Cullhed
Senast uppdaterad: 2021-03-09