Susanne Urban

Universitetslektor särskilt bostads- och urbansociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
susanne.urban[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6531
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
susanne.urban[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent och universitetslektor i sociologi, ssk bostads- och urbansociologi. Jag är intresserad av hur ideer om "hur staden kan hållas samman" utvecklas över tid, och hur sociala och institutionella förhållanden påverkar utfall för individer. Min forskning är främst inriktad mot boende- och skolsegregation, samt arbetsmarknad och företagande för utrikes födda.

Jag är associate editor för tidsskriften Housing, Theory and Society.

Nyckelord: sustainable development residential segregation neighbourhood effect hållbar utveckling integration school segregation boendesegregation samhällsplanering cityplanning skolsegregation skolpendling school commuting

Min forskning kan presenteras i följande fyra teman:

  • Stadsutveckling och grannskapsideal. Om hur samhällsplanering, anti-segregationspolitik och grannskapsideal utformats över tid och hur dessa påverkar segregation i staden.
  • Grannskapseffekter. På vilket sätt som bostadsområdet påverkar individerna som bor där. Jag har undersökt långsiktiga effekter på inkomst och utbildning, samt betydelsen av lokala sociala nätverk för inrikes och utrikes födda.
  • Arbete och företagande bland utrikes födda personer. Sociala nätverks betydelse för företagande och betydelsen av politiska reformer såsom privatisering av vård och arbetskraftsmigrationsreformen.
  • Utbildning och skolsegregation. Konsekvenserna av det fria skolvalet i form av restid och långsiktiga konsekvenser för utbildning och inkomster.

Forskningen har bland annat finansierats av följande externa projekt:

Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning. Formas, projektledare Klas Palm 2021-2024.

Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden. Vetenskapsrådet, projektledare Håkan Forsberg 2017-2020.

School choice reforms implementation and long term consequences for individuals´ social mobility. Vetenskapsrådet, projektledare Susanne Urban 2014-2017. 6,375 Tkr

Strategies and Structures. A multi-disciplinary study of the preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, projektledare Martin Klinthäll. 2014-2017.

Min undervisning handlar främst om etnicitet, urbansociologi, samt handledning av uppsatser på olika nivåer.

Jag har handlett doktorander inom socialt arbete (Simone Scarpa), pedagogik (Martin Harling), företagsekeonomi (Aliaksei Kazlou) och sociologi (Mai Lundemark, Christoffer Berg). För tillfället handleder jag två doktorander i sociologi respektive industriell teknik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Urban
Senast uppdaterad: 2021-03-09