Tuva Haglund

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
tuva.haglund[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Forskningsintressen

Fankulturer, fanfiction, fanart, läsgemenskaper, sociala medier, populärlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, flickforskning.

Kort CV

  • Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2021

  • Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2018

  • Antagen till forskarutbildningen i litteraturvetenskap, augusti 2014

  • Fil. mag. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2012

  • Lärarexamen för gymnasiet och grundskolans senare år, Malmö högskola 2011

  • Ämneslärare i grundskolan, Vasa Real 2012-2014

Avhandlingsprojekt

Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelforstrilogins fangemenskap 2011-2016 (arbetstitel)

Inom fankulturer finns en lång tradition av att umgås kring berättelser. Ett viktigt inslag är de egna kreativa konstverk (exempelvis fanart, fanfiction och fanvids) som fans skapar med inspiration av den fiktiva världen, och sedan delar med varandra inom gemenskapen. Mitt avhandlingsprojekt handlar om den litterära fangemenskapen kring Engelsforstrilogin (2011-2013), en svensk fantasyserie av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. Jag är särskilt intresserad av deltagarnas fiktionsskapande, som alltså utgör ett bärande element inom gemenskapen.

Studien omfattar samtliga offentligt publicerade fanverk, vilket innebär både texter, bilder, dialoger och rörlig bild. Syftet är att undersöka hur fangemenskapen fungerar som en social, kulturell och digital praktik där litteraturläsning är i fokus. De flesta fangemenskaper verkar idag inom digitala miljöer, och de nya former förkommunikation och socialt umgänge som digitalisering och sociala medier möjliggör är viktiga förutsättningar. Det aktiva, medskapande förhållningssätt som utmärker fankulturen märks idag hos en allt större grupper av läsare, publiker och konsumenter, och fansens aktiviteter kan ofta ses överlappa med en mer generell deltagarkultur. Dessa förändringar utgör en viktigt kontext för att förstå dynamiken inom Engelforsgemenskapen, vilken likt många andra nyare fangemenskaper i första hand är aktiv på sociala medier som Tumblr, Instagram och Facebook.

Förutom en mer övergripande kartläggning av struktur och kommunikativa mönster rymmer avhandlingen också närläsning av fansens kreativa vidareberättande. Det är ett av romantrilogins mest uppmärksammade teman som i första hand studeras, nämligen kärleksrelationen mellan de två häxorna Linnéa och Vanessa. Analysen utgår från fanspecifika genrer som shipping och fluff, men lyfter även in perspektiv som fiktionalitet, emotionella läsarter samt flicktyper och femininitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tuva Haglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09