Mikael Ek

Universitetslektor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Mikael.Ek[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2691
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i finansrätt vid juridiska institutionen. Forskningsmässigt ligger mitt fokus på mervärdesskatterättsliga frågor inom ramen för det finansrättsliga ämnet. Jag undervisar primärt i skatte- och redovisningsrätt på Terminskurs 5 samt på de skatterättsliga fördjupningskurserna.

Publikationer med Open Access:

The Concept of Transfer of Goods pursuant to a Commission Contract in EU VAT https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1769915/FULLTEXT01.pdf

Nyckelord: skatterätt finansrätt mervärdesskatt redovisningsrätt terminskurs 5 t5

Utbildning:

2006-2013: Juristprogrammet, Stockholm and Uppsala universitet

2015-2019: Forskarutbildning vid Uppsala universitet, disputerad den 17 januari 2020

Pedagogisk utbildning:

2019: Högskolepedagogisk grundkurs (5 veckor)

2019: Handledning av studenter (1 vecka)

2019: Aktiva studenter i grupparbeten (2 veckor)

2019: Att presentera vetenskap (2 veckor)

2022: Forskningshandledning (2,3 veckor)

Tidigare och nuvarande arbete:

2013-2015: Universitetsadjunkt i skatterätt, Uppsala universitet

2019-2020: Universitetsadjunkt i skatterätt, Uppsala universitet

2021-2023: Universitetslektor i rättsvetenskap, Högskolan i Gävle

2023-idag: Universitetslektor i rättsvetenskap, Uppsala universitet

Publikationer:

2013: De svenska mervärdesskattegruppsreglerna – i linje med EU-rätten? i Skattenytt 2013

2019: Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten (akademisk avhandling), Iustus

2020: Högsta förvaltningsdomstolens praxis avseende uthyrning av vårdpersonal inom mervärdesskatterätten i Svensk Skattetidning 2020

2021: Förhållandet mellan användning av vara och vederlagsfritt tillhandahållande av tjänst i mervärdesskatterätten i Skattenytt 2021

2021: Rätten att inte belasta sig själv samt mervärdesskatt vid olaglig varuförsäljning – en kommentar med anledning av ny HD-praxis i Svensk Skattetidning 2021 (tillsammans med Hanna Grylin)

2021: Mervärdesskattefordrans status i konkurs i Skattenytt – Akademisk årsskrift 2021 (tillsammans med Jonatan Schytzer)

2022: The Concept of Transfer of Goods pursuant to a Commission Contract in EU VAT i Skattenytt 2022

2023: Mervärdesskattefordrans status i företagsrekonstruktion i Juridisk Tidskrift 2023 (tillsammans med Jonatan Schytzer)

2023: Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del I: Begreppet idrott och fysisk träning i den EU-rättsliga regleringen i Skattenytt 2023

2023: Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del II: Övriga frågor i den EU-rättsliga regleringen i Skattenytt 2023

2023: Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del III: Den svenska implementeringen och tillämpningen i Skattenytt 2023

2023: Implications of the VAT E-commerce Package for the Digital Platform Economy: An Interdisciplinary Perspective i Svensk Skattetidning 2023

Övriga uppdrag:

2015-2019: Suppleant i Regelrådet

2017-2019: Kursföreståndare för kursen Value Added Tax, 15 HP

2020: Huvudansvarig för Uppsala universitets remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

2020-2023: Biträdande redaktör för SkatteNytt

2020-2023: Ansvarig för Skatterättsligt forums lunchseminarier i indirekt skatt

2023-idag: Huvudredaktör och ansvarig utgivare för SkatteNytt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Ek
Senast uppdaterad: 2021-03-09