Hanna Sofia Rehnberg

Universitetslektor i svenska språket, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
hannasofia.rehnberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1295
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som universitetslektor och docent i svenska vid Institutionen för nordiska språk har jag ett brett intresse för språkbruk i dagens samhälle. Till mina forskningsintressen hör berättelser och berättande, kommunikation i asylprocessen, mediediskurser samt organisationskommunikation (med särskilt fokus på kommunikation i offentlig sektor). I min forskning använder jag främst lingvistisk etnografi och text- och diskursanalytiska metoder.

Jag har tidigare arbetat som lektor i svenska (2015-2017) och lektor i journalistik (2017-2022) vid Södertörns högskola. Som lektor i svenska undervisade jag bland annat på kurser i språksociologi och skrivande, främst inom Kommunikatörsprogrammet, där jag också bedrev kursutveckling och under en tid fungerande som programsamordnare. Som lektor i journalistik undervisade jag journalistikstudenter i bland annat reportageskrivande, porträttskrivande och diskursanalys.

År 2014 disputerade jag vid Uppsala universitet med avhandlingen med en avhandling om strategiskt berättande i organisationer. Under min tid som doktorand var jag anställd vid Södertörns högskola.

Jag har en bakgrund som journalist på bland annat Norrköpings Tidningar och Idag-sidan på Svenska Dagbladet.

Hur används språk i olika sammanhang i samhället idag? Med utgångspunkt i denna breda fråga forskar jag om bland annat berättelser och berättande, organisationskommunikation, strategisk kommunikation, arbetslivskommunikation och mediediskurser. Områden som jag intresserar mig särskilt för är kommunikation i offentlig sektor och kommunikation i asylprocessen. Ofta utgår från jag från ett socialsemiotiskt perspektiv, och jag använder metoder som lingvistisk etnografi, språkvetenskaplig diskursanalys och narrativ diskursanalys.

För närvarande arbetar jag med en pilotstudie där jag, tillsammans med språkvetaren Daniel Wojahn, undersöker hur yngre respektive äldre människor konceptualiserar begreppen trygghet och otrygghet, det vill säga vilket innehåll de fyller dessa begrepp med. Vårt analysmaterial består av fritextsvar från Stockholms stads trygghetsmätning, som är en av Sveriges största trygghetsundersökningar.

Jag är också knuten till Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Tillsammans med organisationsforskaren Maria Grafström bedriver jag forskning om offentliga organisationers nyhetsproduktion och bruk av journalistiska metoder och framställningssätt

Jag var projektledare forskningsprojektet Asylberättelser Inom detta språkvetenskapliga projekt undersökte jag, tillsammans Zoe Nikolaidou och Cecilia Wadensjö, hur berättelsen om den asylsökande samkonstrueras av asylintervjuns deltagare. Vi undersökte också hur den muntliga asylberättelsen transformeras när den återges i skriftlig form i Migrationsverkets dokument. Projektet är nu formellt avslutat, men i mån av tid fortsätter vi att utforska det unika material som vi med stor möda samlat in.

Tidigare var jag knuten till Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Där var jag först engagerad i forskningsprojektet Trafikverket – en modern myndighet, som undersökte vad det innebär att vara en modern myndighet (med Trafikverket som fallstudie) och därefter i projektet Skola under granskning, som handlade om skolstyrning i Sverige, Finland och Polen.

År 2014 disputerade jag med en avhandling om strategiskt berättande (storytelling): Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hanna Sofia Rehnberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09