Hanna Sofia Rehnberg

Universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
hannasofia.rehnberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk har jag ett brett intresse för språkbruk i dagens samhälle. Till mina forskningsintressen hör berättelser och berättande, kommunikation i asylprocessen, mediediskurser samt organisationskommunikation (särskilt med fokus på offentlig sektor). I min forskning använder jag främst lingvistisk etnografi och text- och diskursanalytiska metoder.

Jag har tidigare arbetat som lektor i svenska (2015-2017) och lektor i journalistik (2017-2022) vid Södertörns högskola. Som lektor i svenska undervisade jag bland annat på kurser i språksociologi och skrivande, främst inom Kommunikatörsprogrammet, där jag också bedrev kursutveckling och under en tid fungerande som programsamordnare. Som lektor i journalistik undervisade jag journalistikstudenter i bland annat reportageskrivande, porträttskrivande och diskursanalys.

År 2014 disputerade jag vid Uppsala universitet med avhandlingen med en avhandling om strategiskt berättande i organisationer. Under min tid som doktorand var jag anställd vid Södertörns högskola.

Jag har en bakgrund som journalist på bland annat Norrköpings Tidningar och Idag-sidan på Svenska Dagbladet.

Hur används språk i olika sammanhang i samhället idag? Med utgångspunkt i denna breda fråga forskar jag om bland annat berättelser och berättande, organisationskommunikation, strategisk kommunikation, arbetslivskommunikation och mediediskurser. Områden som jag intresserar mig särskilt för är kommunikation i offentlig sektor och kommunikation i asylprocessen. Ofta utgår från jag från ett socialsemiotiskt perspektiv, och jag använder metoder som lingvistisk etnografi, språkvetenskaplig diskursanalys och narrativ diskursanalys.

Jag är projektledare för forskningsprojektet Asylberättelser Inom detta språkvetenskapliga projekt undersöker jag tillsammans med ett par kolleger hur berättelsen om den asylsökande samkonstrueras av asylintervjuns deltagare. Vi undersöker också hur den muntliga asylberättelsen transformeras när den återges i skriftlig form i Migrationsverkets dokument.

Jag är också knuten till Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Tillsammans med en organisationsforskare vid Score bedriver jag forskning om offentliga organisationers nyhetsproduktion och bruk av journalistiska metoder och framställningssätt

Tidigare var jag knuten till Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Där var jag först engagerad i forskningsprojektet Trafikverket – en modern myndighet, som undersökte vad det innebär att vara en modern myndighet (med Trafikverket som fallstudie) och därefter i projektet Skola under granskning, som handlade om skolstyrning i Sverige, Finland och Polen.

År 2014 disputerade jag med en avhandling om strategiskt berättande (storytelling): Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hanna Sofia Rehnberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09