Olle Nordberg

Affilierad Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
Olle.Nordberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2952
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Gästlektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
olle.nordberg[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Kort CV

  • Universitetslektor i svenskämnets didaktik med inriktning på litteraturdidaktik 2020
  • Fil. dr i litteraturvetenskap våren 2017 (Empirisk läsforskning/litteraturdidaktik)
  • Leg. gymnasielektor i ämnet Svenska våren 2014 (Gymnasielärarexamen 2002)
  • Verksam gymnasielärare/lektor i Uppsala kommun mellan åren 2002 – 2015, 2017 – 2020
  • Lärare, handledare och VFU-bedömare vid litteraturvetenskapliga inst., Uppsala universitet 2013 – och vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildn.studier 2020 –

Forskningsintressen

Empirisk läsforskning, litteraturdidaktik, receptionsforskning, medieforskning, skolrelaterad pedagogisk forskning, kulturstudier

Pågående forskning

Under våren 2017 inledde jag tillsammans med Torsten Pettersson ett nytt läsforskningsprojekt inom vilket vi undersöker unga människors möten med våldsskildringar i olika medieformer och med olika förförstålse. Ett parallellt och långt större pågående projekt (Alla läser!) med ca 1500 deltagare driver Pettersson och jag tillsammans med Östhammars kommun under åren 2018-2022.

Publikationer (i urval)

Nordberg, Olle, Litteraturdidaktik. Teori-Praktik-Relevans-Potential, Stockholm: Liber 2020

Nordberg, Olle, Libers litteraturdidaktik. Aktuell forskning – Praktiska möjligheter, Stockholm: Liber 2019.

Nordberg, Olle, ”Lyrik som ingång till litteraturen. Litteraturdidaktiska reflektioner om poesins betydelse för gymnasiets yrkeselever”, Tidskrift för litteraturvetenskap TEMA LYRIK. TFL 2019:4, s.57–66.

Nordberg, Olle & Pettersson, Torsten, ”Verkliga mord eller bara ord? 96 gymnasieelever läser en stark våldsskildring”, Jag gör med dig vad jag vill. Perspektiv på våld och våldsskildringar, red. Torsten Pettersson, Göteborg: Makadam 2019 (under utgivning).

Nordberg, Olle, Berättelser som förändrar. Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt projekt för ungdomar, Uppsala: Inst. För nordiska språk, Uppsala universitet 2019 (FUMS-rapport nr 35).

Nordberg, Olle, Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 285 s. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 49

Nordberg, Olle, ”Myt och verklighet om svenska 18-åringars fiktionsläsande”, Svensk forskning om läsning och läsundervisning (Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. red.) Malmö: Gleerups 2015, s. 111–127.

Nordberg, Olle, ”Stämmer den etablerade bilden av gymnasisters fiktionsläsande? Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar”, Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt. Interdisciplinära studier tillägnade Torsten Pettersson (Björklund, Jenny et. al, red.), Sala: Gidlunds 2015, s. 220–242

Nordberg Olle, ”Kan läsning vara mer än avkoppling från uppkoppling? En studie av svenska tonåringars attityder till fiktionslitteratur år 2000 och 2012”, Faglig kunnskap i skole og laererutdanning II. Nordiska bidrag till fagdidaktikken (Amdal, A, Fjortoft, H & Guldal, T.M., red.), Bergen: Fagbokforlaget 2015, s. 75–97.

Nordberg, Olle, ”Endast avkoppling från uppkoppling? Svenska tonåringars attityder till fiktionslitteratur”, Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten Pettersson, Skans Kersti Nilsson, Maria Wennerström Wohrne & Olle Nordberg, Göteborg: Makadam 2015a, s. 181–207.

Nordberg, Olle, ”Sammanfattning och rekommendationer”, Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten Pettersson, Skans Kersti Nilsson, Maria Wennerström Wohrne & Olle Nordberg, Göteborg: Makadam 2015e, s. 272–279.

Nordberg, Olle, Att finnas till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv. Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevernas egna tankar om sin läsning, Inst. för nordiska språk vid Uppsala universitet, Uppsala: Kph, Trycksaksbolaget 2013, 91 s. (Svenska i utveckling. Vol 29).

Sakkunniggranskade konferensbidrag (vars resultat inte finns i andra publikationer)

Nordberg, Olle, Motsvarar unga läsares attityder till läsning deras faktiska läsande? Rapport från en empirisk läsundersökning i två steg av internetgenerationens förhållande till fiktionslitteratur. Föredrag hållet vid SMDI-konferens Textkulturer i Karlstad 25 november 2015.

Nordberg, Olle, Att finnas till som läsare! Om möjligheter att jobba med skönlitteratur med ”kepskillar” på praktiska program. Konferenspresentation hållen vid SMDI:s konferens i Göteborg i december 2013.

Nordberg, Olle, Has Reading Fiction Become Mere Entertainment? Teenagers’ attitudes in 2000 and 2012. Forskningspresentation under konferensen The Reading Experience, Oslo juni 2013

Andra publikationer, inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (i urval)

Nordberg Olle, Nordberg, Olle, ”Berättelser som förändrar. Resultat och reflektioner från ett omfattande nationellt läsprojekt”, Svenskläraren 2018:3, s. 22–23.

Nordberg, Olle, Berättelser som förändrar, föredrag hållet på Bokmässan 2018 tillsammans med Ann Boglind. Föredraget hölls den 28 september 2018.

Nordberg, Olle, Mitt extra liv – En serieroman. Föredrag tillsammans med Johan Unenge under Bokmässan 2018 kring ungdomars läsning av en serieroman. Föredraget hölls den 28 september 2018.

Nordberg, Olle, Vad hände egentligen i de 200 skolorna? Föredrag hållet vid Läsrörelsens avslutande konferens för projektet Berättelser som förändrar. Föredraget hölls den 16 april 2018.

Nordberg, Olle, Vad säger ungdomarna själva? Empiriska perspektiv på frågan om ungdomars litteraturläsning i den digitala tiden. Föredraget hållet vid ett litteraturdidaktiskt seminarium vid Luleå universitet 24 januari 2018.

Nordberg, Olle, Vad säger ungdomarna själva? 18-åringar i fokusgruppssamtal om litteratur och läsande. Föredrag hållet vid en nationell studiedag för lärare vid Uppsala universitet den 16 augusti 2016. En variant av den föreläsningen hölls även under studiedagarna i samband med höstlovet ht 2016 för gymnasielärare i Uppsala kommun.

Nordberg, Olle, Motsvarar unga läsares attityder till läsning deras faktiska läsande?
Rapport från en empirisk läsundersökning i två steg av internetgenerationens förhållande till fiktionslitteratur. Föredrag hållet vid SMDI-konferens Textkulturer i Karlstad 25 november 2015.

Nordberg Olle, En sammanfattning av aktuell läsforskning i Sverige. Föredrag hållet för gymnasielärare i Uppsala kommun den 12 juni 2015.

Nordberg, Olle, Myt och verklighet om gymnasisters fiktionsläsande. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska gymnasister. Föredrag hållet för samtliga svensklärarstudenter vid Uppsala universitet 15 februari 2015 och vid Tumbagymnasiet 20 mars 2015. En förkortad version av denna föreläsning gavs vid Uppsala stadsbibliotek 28 april 2015.

Nordberg, Olle, Vilken roll spelar skönlitteratur för internetgenerationen? Attityder, förståelse, perspektiv, personlighetsutveckling. Forskningspresentation vid Symposium för läsforskning, Karlstad universitet, den 3 oktober 2013.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Nordberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09