Anna Mankell

Postdoktor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
anna.mankell[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697609
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola inom ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället, och associerad till forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning. Min bakgrund är inom statsvetenskap med ett särskilt intresse för relationen stat-civilsamhälle inom vård- och omsorg. Mitt avhandlingsprojekt rör patientorganisationers demokratiska funktion i sjukvården, mot bakgrund av större förändringsprocesser inom sjukvården såsom individualisering och marknadisering.

Nyckelord: political representation participation civil society marketization patient involvement patient organizations individualization

Avhandlingsprojekt

"Participation within Swedish healthcare today- responses to individualization and marketization"

Två större förändringsprocesser präglar svensk sjukvård idag - marknadisering och individualisering. Båda dessa trender påverkar förutsättningarna för hur ett deltagande i sjukvården yttrar sig. Ett stort fokus ligger idag på individen och den enskilda patientens möjligheter att göra sig hörd i och med reformer såsom valfrihetssystem och den nya patientlagen. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag vilken funktion som kollektivt deltagande fyller inom sjukvården, både på lokal, regional och nationell nivå, mot bakgrund av dessa omdanande förändringsprocesser. Ambitionen är att avhandlingen ska utöka den relativt ringa forskningen om patientföreningars roll som påverkansaktörer inom sjukvården, samt att fördjupa kunskapen om landsting och regioners kanaler för delaktighet.

Tidigare projekt

"Why No Third Sector in Swedish Elder Care?" tillsammans med Ulrika Winblad Spångberg (inst. folkhälso- och vårdvetenskap) och Paula Blomqvist (statsvetenskapliga inst.)

"Vårdval inom specialistsjukvård - vilka krav ställer landstingen på vårdgivarna?" En kontraktstudie över bl.a uppföljningsbarhet av landstingens förfrågningsunderlag, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

"Uppföljning av äldreomsorg på individ- och verksamhetsnivå". Enkätstudie av kommuners uppföljningsarbete av äldreomsorg, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Mankell
Senast uppdaterad: 2021-03-09