Susanne Mattsson

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
susanne.mattsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697214
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
susanne.mattsson[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
073-4697214
Mobiltelefon:
073-4697214
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Forskare och adjunkt, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Kursledare för kursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15hp (avancerad nivå).

Forskningsansvarig för projekt kring eftervåld, psykologiskt stöd för våldsutsatta kvinnor med PTSD samt projekt kring smärtproblematik hos våldsutsatta.

Mitt doktorandprojekt bestod av planering, utveckling samt utvärdering av internetförmedlad stegvis vård med psykosocialt stöd och kognitiv beteendeterapi (KBT). Projektet syftade till att studera effekterna av självhjälpsprogrammet på ångest- och depressionssymtom samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med cancer.

Forskning/projekt

U-CARE: En randomiserad kontrollerad studie av effekten av ett självhjälpsprogram via internet på oro och nedstämdhet hos cancerdrabbade vuxna

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Mattsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09