Susanne Mattsson

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
susanne.mattsson[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
073-4697214
Mobiltelefon:
073-4697214
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Forskare och adjunkt, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Kursledare för kursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15hp (avancerad nivå).

Involverad i forskning kring eftervåld och psykologiskt stöd för våldsutsatta kvinnor samt delaktig i EU-projektet VIPROM - Victim Protection in Medicine samt projekt om smärtproblematik hos våldsutsatta.

Mitt doktorandprojekt bestod av planering, utveckling samt utvärdering av ett självhjälpsprogram bestående av internetförmedlad stegvis vård med psykosocialt stöd och kognitiv beteendeterapi (KBT). Projektet syftade till att via en randomiserad kontrollerad studie studera effekterna av detta självhjälpsprogram på ångest- och depressionssymtom samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med trauma till följd av somatisk sjukdom. Efter disputation, psykoterapistudier och kliniskt arbete med kvinnor som utsatts för våld i nära relation och eller sexuella övergrepp har fokuset för forskning skiftat till kliniskt relevanta faktorer relaterat till trauma till följd av våld i nära relation, sexuella övergrepp och eftervåld.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Mattsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09