Anna Olaison

Gästlärare Docent vid Institutionen för socialt arbete, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
anna.olaison[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5181
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent

Anna Olaison är fil.dr. i Äldre och åldrande och disputerade vid Linköpings universitet 2009 på avhandlingen Negotating Needs. Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices. Kärnan i hennes forskning utgörs av det institutionella samspelet mellan välfärdsstaten och medborgare vid ansökningar om sociala omsorgstjänster. Senare arbeten har haft fokus på klienters möten med socialarbetare och hur institutionella kategorier produceras och reproduceras i behovsbedömningssamtal och i socialtjänstens utredningar. Intressena omfattar även frågor om betydelsen av socialpolitiska reformer för tjänster riktade till äldre personer. Olaison är projektledare för projektet ’Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov? En studie av biståndshandläggares interna diskussioner under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten’ som finansieras av Forte. Medverkande forskare är Annika Tagizadeh Larsson och Johannes H Österholm, Linköpings universitet. Projektet syftar till att analysera behovsbedömningskonferenser med fokus på hur föreställningar om olika grupper av äldre och deras behov av stöd konstrueras, tillämpas och utmanas i diskussioner om resurser och insatser. För en mer utförlig beskrivning av projektet se. https://www.soc.uu.se/cesar/forskning/pagaende-projekt/

Hon arbetar också med ett tvåårigt projekt om Multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård- möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet- som finansieras av Region Östergötland och Linköpings universitet. Anna är sedan juli 2018 verksam som biträdande universitetslektor vid CESAR.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Olaison
Senast uppdaterad: 2021-03-09