Josefin Wångdahl

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
josefin.wangdahl[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-2034045
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Forskar om hälsolitteracitet, migration och hälsa. Arbetat med flera forskningsprojekt som fokuserar på hälsofrämjande insatser för migranter med flyktingbakgrund. Undervisar och förläser om hälsolitteracitet inom och utanför universitetet. Svensk forskarrepresentant i det europeiska hälsolitteracitetsnätverket M-POHL och kommitée medlem i The International Health Literacy Association (IHLA). Driver den svensk hemsida och nätverk om hälsolitteracitet www.halsolitteracitet.se

Disputerade vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet år 2019. Numera biträdande lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Instiutet där jag undervisar vid avdelningen för vårdvetenskap och forskar vid avdelningen Aging Reserach Center (ARC). Nås därför bäst via josefin.wangdahl@ki.se. Vid Uppsala Universitet är jag anknuten till forskargruppen i socialmedicin Child Health and Parenting (CHAP) som leds av professor Anna Sarkadi.

Forskning

Huvudsakligt forskningsområde är hälsolitteracitet, hälsokommunikation, migration och hälsa.

Arbetar i ett projekt som syftar till att undersöka hälsolitteracitet hos äldre vuxna (77+) tillsammans med Janne Agerholm, PhD, vid sektionen för Aging Research Center, Karolinska institutet & Stockholms universitet.

Arbetat med och arbetar med att översätta och validera diverse hälsolitteracitetsskalor: S-FHL, S-KKHL, HLS-EU-Q16 och eHEALS. Samtliga finns på svenska och flera översatta till språk som många migranter i Sverige talar. Se publikationer för mer information och tveka inte att höra av dig i fall du vill använda någon av skalorna. Just nu arbetar jag med validering av svenska och arabiska versioner av eHEALS, HLS-EU-Q6 och HLS-EU-Q16 tillsammans med professor Ulrica Nilsson, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Undervisning

Undervisar i folkhälsovetenskap och hälsolitteracitet för studenter på sjuksköterske-, specialistsjuksköterske-, läkar- och folkhälsovetenskaprogram inom och utanför Uppsala universitet.

Sakkunnig vad gäller hälsolitteracitet vid Uppsala universitet där jag bland annat haft workshop för forskare och lärare som själva vill undervisa om hälsolitteracitet.

Föreläser och håller i workshops om hälsolitteracitet för olika personalgrupper runt om i landet och i Norden. Exempel på arrangemang där jag föreläst/haft workshop om hälsolitteracitet: FoU Noordost Region Stockholm 2021, Hälsorådet i Linköping 2018, Västra Götalands patientsäkerhetsdag 2016, Nationella trygghetskonferensen 2016, Konferensen Samhällsorientering och hälsokommunikation 2015, Konferensen Jämlik vård på lika villkor 2014, Halvdagsworkshop för medlemmar i Dietistförbundet 2014.

Vidare är jag involverad i MILSAs projekt om psykisk hälsa och föräldraskap, vilket dels syftar till att främja nyanländas hälsa och mentala hälsolitteracitet, dels till att stärka nyanlända i deras föräldrskap, genom studiecirklar på modersmål. Jag är sakkunnig vad gäller hälsolitteracitet samt undervisar om mental hälsolitteracitet på studiecirkelledarutbildingen för samhälls- och hälsokommunikatörer. För mer information se: http://partnerskapskane.se/psykisk-haelsa/

Nätverk och webbsida

Driver tillsammans med Lena Mårtensson vid Göteborgs Universitet den svenska sidan om hälsolitteracitet www.halsolitteracitet.se. På hemsidan finns bl.a. information om de svenska hälsolitteracitets skalorna och möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev om vad som händer när det gäller hälsolitteracitet nationellt.

Driver det svenska hälsolitteracitetsnätverket tillsammans med forskare och praktiker från olika delar av lander. För mer information om och intresseanmälan till nätverket se: www.halsolitteracitet.se

Sveriges forskarrepresentant i det europeiska hälsolitteracitetsnätverket WHO Action nerwork M-POHL. För mer information se: https://m-pohl.net/

Medlem i The International Health Literacy Associations (IHLA) forskningsstandardkommitté. För mer information se: https://i-hla.org/

Tidigare projekt

Har tidiagre varit projektledare för flera utvärderingar, forskningsstudier av hälsofrämjande insatser riktade till invandrare och nyanlända flyktingar.

Namn på projekt:

  • MILSAs projekt om psykisk hälsa och föräldraskap (finansierat av socialdepartementet)
  • MILSA utbildningsplattorm för samhälls- och hälsokommunikation (Nationellt EU finansierat projekt)
  • Projekt Athena (Lokalt EU finansierat projekt)
  • Utvärdering av utökad samhällsorientering i Stockholms län (Finansierat av Länsstyrelsens §37 medel)
  • Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar för asylsökande (Nationellt EU finansierat projekt)

I samtliga projekt har data samlats in/samlas data in på målgruppernas modersmål. Exempel på språk som enkäter varit översatta till och fokusgruppsdiskussioner modererats på är arabiska, dari, farsi och somaliska. För mer information om de olika projekten, se rapporter och artiklar.

Under de år jag arbetat med MILSA - stödplattform för migration och hälsa har jag bland annat varit med och tagit fram rekommendationer för hälsokommunikation till nyanlända inom etableringen. Var tidigare nationell samordnare, kursledare, lärare och utvärdere i projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation. En ettårig online utbildningen för samhälls- och hälsokommunikatörer verksamma inom samhällsorienteringen för nyanlända i hela Sverige. Vidare har jag inom ramen för projektet skrvit en handbok i samhälls- och hälsokommunikation. Arbete pågår med implementering av utbildningen inom universitet. För mer information, diverse publikationer och handboken, se: http://partnerskapskane.se/milsa/?c=utbildning

Varit projektledare för projektet "En svensk verktygslåda för hälsolitterata hälso- och sjukvårdsorganisationer" inom vilket diverse metodstöd för hälso- och sjukvården togs fram. Se HFS's hemsida för ta del av det material som togs fram (gratis): http://www.hfsnatverket.se/verktygslada-for-halsolitterata-organisationer

Utbildning och tidigare arbeten

Biträdande lektor, institutionen för ör neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Instiutet (2021-)

Forskare i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2018-2021)

Doktorand i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2014- 2018)

Universitetsadjunkt i hälsopromotion vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2011-2014)

Forskningsassistent vid institutionen för folkhälso- och vårvetenskap vid Uppsala Universitet (2011, 2013-2014)

Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap - inriktning hälsopromotion och hälsoekonomi vid Karolinska institutet (2011)

Samordnare och hälsoinformatör på Hälsoteket i Angered (2007-2009)

Filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet (2006)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09