Magnus Svensson

Doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
magnus.svensson[AT-tecken]hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Magnus Svensson är doktorand i historia inom projektet Folkskolans finansiering - De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842-1936.

Avhandlingens arbetstitel är Från byskola till centralskola: centraliseringen av den svenska undervisningen 1920-1950. Syftet är att beskriva den process som omformade det svenska undervisningsväsendet från lokala byskolor med ett fåtal elever till urbaniserade centralskolor med flera lärare och elever. Tyngdpunkten i detta arbete kommer att ligga på införandet av de så kallade skolskjutsarna, det vill säga bussningen av elever från landet in till staden och de resultat som följde.

Den svenska folkskolan är tämligen väl dokumenterad, speciellt med hänsyn till olika särområden av typen pedagogik, ämnesstudier och politiken bakom utformningen av läroplanerna. Övergångsprocessen mellan det som var små byskolor till det som senare blev centralskolor är dock ännu tämligen outforskat. De ekonomiska satsningarna som gjordes på skolan under denna tid är ännu i stort sett ouppmärksammade. Detta kan med facit i hand tyckas anmärkningsvärt då dessa var betydande och infördes till stor del under 1930-talets ekonomiska kris. De satsningar som gjordes kommer att studeras från både statlig och kommunal nivå.

Avhandlingen kommer att resultera i kunskap kring en av landets största ekonomiska och politiska satsningar på skolan under en svår tid. Den kommer att behandla en process som blev starten på den grundskola som finns kvar än i dag. Dessutom kommer fenomenet med skolskjutsar samt geografisk utbyggnad av skolsystemet att analyseras utifrån både ekonomisk och politisk historia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Svensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09