Katia Cejie

Professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Katia.Cejie[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2063
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som professor i finansrätt undervisar och forskar jag huvudsakligen rörande inkomstskatter. Jag är mest intresserad av gränsöverskridande situationer (internationell- och EU-skatterätt). Jag har även en hel del andra uppdrag såväl inteternt som externt.

Se vidare biografi nedan.

Nyckelord: tax law eu tax law exit taxes social security contributions direct taxation comparative tax law individual income taxation

Jag tog examen 1999 och arbetade flera år vid Skatteverket. Från år 2001 har jag undervisat regelbundet vid juridiska fakulteten där jag också har disputerat (2010), blev docent (2014), excellent lärare (2017) och professor (2021). Läsåret 2020/2021 är jag ordförande i den tillfälliga arbetsgruppen för studenternas psykiska välmående och arbetar därutöver ideellt med dessa frågor.

Min absolut främsta och mest glädjefulla merit är att jag år 2019 tilldelades Uppsala universitets fria pedagogiska pris på temat "Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor".

Jag är sedan 2017 programansvarig för vårat ettåriga Masterprogram Comparative and international Taxation. Jag undervisar även på Terminskurs 5, olika fördjupningskurser och doktrandutbildningar samt handleder examensarbeten.

Jag har i mer än 15 år varit aktiv i tidskriften SkatteNytt (2005-2016). Under 2021-2023 var jag huvudredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften och numer är jag biträdande redaktör.

Sedan mitten av 2022 är jag föreståndare för Stiftelsen Centrum för Skatterätt, vd för Skatterättsligt Forum AB samt ledamot i Skatterättsnämnden.

Inkomstskatter och sociala avgifter i gränsöverskridande situationer

Ekonomisk tillväxt gynnas av hög internationell rörlighet bland arbetskraft. För att kunna fatta ett beslut om att arbeta utomlands behöver man förstå vad det betyder för den egna ekonomin. Här spelar skatter och avgifter och deras påverkan på nettoinkomsten en stor roll. Att inte kunna förutse konsekvenserna hämmar rörligheten på arbetsmarknaden och därmed även ekonomisk tillväxt.

Länder tar ut skatter och avgifter på olika sätt och med olika syften. Det finns internationella principer och etablerad forskning för hur olika skattesystem samverkar. Detsamma gäller i viss mån för socialavgifter. Däremot finns det ytterst lite forskning på den sammantagna effekten av de båda områdena. En första genomgång visar dock att komplexiteten är så stor att inte bara arbetstagare och arbetsgivare tillämpar regelverken felaktigt, utan även myndigheter. Felen kan exempelvis bestå i att vissa avgifter faller mellan systemen, vilket kan leda till dubbla bördor för individen eller att stater inte får in rätt skatter och avgifter.

Syftet med detta projekt är att bidra till ökad förutsebarhet (rättssäkerhet) i gränsöverskridande situationer genom att:

  • kartlägga hur arbetstagare som rör sig över landsgränser kan drabbas av, eller utnyttja, det faktum att skatter och avgifter tas ut på olika sätt och med olika syften,
  • föreslå och analysera lösningar för hur dessa problem kan hanteras på ett nationellt och internationellt plan och
  • bygga upp ett internationellt forskarnätverk kring dessa frågor.

Forskningsprojektet finansieas av Torsten Söderbergs Stiftelse och Centrum för Skatterätt i Uppsala.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katia Cejie
Senast uppdaterad: 2021-03-09