Ulrika Pöder

Universitetslektor , docent i vårdvetenskap. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Ulrika.Poder[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6160
Mobiltelefon:
073-4697149
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Ulrika Pöder är lektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, docent i vårdvetenskap och medlem i forskargruppen Vårdvetenskap.

Uppdrag: ordförande i programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, vice ordförande i kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUNK).

Yrkesutbildning: leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård och neurokirurgisk omvårdnad.

Akademiska meriter: Med.Dr.

Forskning bedrivs kring aspekter i vården som syftar till att främja patientsäkerhet, evidensbaserad vård och patienters delaktighet inom framförallt vuxen somatisk sjukhusvård och kommunal äldrevård. Tidigare forskning har handlat om hur föräldrar till barn med cancer mår, främst inriktat på psykosociala aspekter och vårdtillfredställelse.

Ulrika är delaktig i följande forskningsprojekt:

  • Personcentrering vid särskilt boende för äldre: de boende, närstående och vårdpersonals perspektiv. Nathalie Godman, forskarstuderande; UP huvudhandledare
  • Better self-management of type 2 diabetes. Cecilia Josefsson, doktorand; UP huvudhandledare
  • Personcentrerad överlämning vid skiftbyten för mer delaktiga patienter/Bedside nursing shift handover to promote patient participation. Ann-Christin Hultman Lantz, forskarstuderande; UP huvudhandledare, projektansvarig
  • Patientsäkerhet på sjukhus - patientsäkerhetskulturen, sjuksköterskans arbetssituation och patientens trygghet/Patient safety at hospital - patient safety culture, RNs job satisfaction and patients' feeling of security. UP delprojektansvarig

Avslutade projekt:

  • Äldres autonomi och delaktighet inom vård och omsorg/Autonomy and participation for older people in municipality care. Maria Hedman disputerade 2018-05-22, länk till avhandling; UP bitr. handledare
  • Standardiserade vårdplaner inom svensk intensivvård/Clinical pathways in Swedish intensive care. Petronella Bjurling Sjöberg disputerar 2018-03-03, länk till avhandling; UP huvudhandledare
  • Patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen/Patient safety and nursing in anesthesia care with focus on the airway. Kati Knudsen disputerade 2016-05-20, länk till avhandling; UP bitr. handledare
  • Varför remitteras så många äldre till akutmottagningen från särskilda boenden? Marie Kirsebom disputerade 2015-09-18, länk till avhandlingen; UP bitr. handledare
  • Hur mår föräldrar till barn med cancer? Ulrika Pöder disputerade 2008-05-28, länk till avhandling; Louise von Essen, huvudhandledare och projektansvarig

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulrika Pöder
Senast uppdaterad: 2021-03-09