Öie Umb-Carlsson

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
oie.umb-carlsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
076-8171775
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är socionom och medicine doktor i ämnet psykiatri och arbetar vid IFV, Uppsala universitet som gästlektor och forskare. Vid universitetet är jag även mentor inom mentorskollegiet. Vidare arbetar jag som forskningsledare vid FoU i Sörmland.

Särskilt intresserad är jag av frågor som rör livskvalitet i vid bemärkelse hos vuxna personer med utvecklingsstörning.

Akademiska meriter: Socionom, MD

Utbildning

Vid IFV brukar jag undervisa på olika kurser på grund- och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammet, masterutbildningen i folkhälsovetenskap samt fristående kurser och uppdragsutbildningar. Min undervisning handlar främst om frågor relaterade till funktionsnedsättning och funktionshinder inklusive, funktionshinderpolitik, lagstiftning och samhällsinsatser, hälsa och ohälsa, diskriminering, livskvalitet samt bemötande och delaktighet. Vidare handleder och examinerar jag uppsatser.

Alltsedan vårterminen 2007 är jag kursledare och lärare i ”Funktionshinder, livsvillkor och delaktighet" som ges som introduktions- respektive fortsättningskurs om vardera 7,5 hp.

Tidigare har jag tillsammans med kollegor planerat, genomfört och examinerat en webbaserad distansutbildning ” Att förstå och leda utifrån den nationella värdegrunden för äldre”, 7,5 hp. Utbildningen gavs under ett par år på uppdrag av Socialstyrelsen. Erfarenheter från utbildningen och dess effekter i vardagspraktiken undersöks i pågående forskning

Jag är medlem i mentorsnätverket. Som mentor kan jag vara ett bollplank för andra lärare. Jag anser att en viktig del i mentorsrollen är att stimulera till nytänk och reflektion över hur man kan använda sina erfarenheter och kunskaper för att utveckla sin undervisning.

Under år 2009 innehade jag post-doc medel för pedagogisk meritering.

Jag har tidigare ingått i gruppen för Lika villkor vid institutionen. Gruppen utarbetar institutionens jämställdhetsplan och arbetar brett med olika frågor som rör diskrimineringsgrunderna enligt svensk lag.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag intresserat mig för olika frågor som rör personer med utvecklingsstörning och deras närstående samt personal. Det föll sig därför naturligt att min avhandling, ”Living conditions of people with intellectual disabilities. A study of health, housing, work, leisure and social relations in a Swedish county population.”, behandlade livssituationen för personer med utvecklingsstörning. Studien visade att personer med utvecklingsstörning hade sämre levnadsförhållanden än övriga befolkningen, i synnerhet när det gäller arbete och socialt liv. Däremot identifierades färre skillnader mellan kvinnor och män än hos övriga befolkningen.

I pågående forskning följer jag upp levnadsförhållanden hos den tidigare studerade gruppen personer med utvecklingsstörning i ett 15-års perspektiv och jämför med övriga befolkningen.

Övrig pågående forskning inom området utvecklingsstörning handlar om livskvalitet sett ur utvecklingsstörda personers perspektiv samt hur en hälsofrämjande intervention på en gruppbostad, för personer med utvecklingsstörning, påverkar personals arbetssätt och den enskildes levnadsvanor. Pågående forskning inom andra områden rör upplevelse av hemsjukvården i Sörmland ur patient- och personalperspektiv samt implementering av DMO- delaktighetsmodellen.

Jag är också intresserad av att få mer kunskap om hur personer med utvecklingsstörning kan inkluderas i själva forskningsprocessen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09