Ulla Stroh-Wollin

Professor emer. i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
ulla.stroh-wollin[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Undervisning ht -18

Denna termin undervisar jag på kurserna Grammatik, text och betydelse inom Svenska språket B och Grammatik och fonologi för avancerad nivå.

Handledning av doktorander

Jag är för närvarande huvudhandledare för en doktorand, Per Malm, och biträdande handledare för Adrian Sangfelt.

Uppdrag vid universitetet

Jag är ledamot av Fakultetsnämnden vid Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Forskning

Jag uppbär 2018-2021 projektmedel från Vetenskapsrådet för projektet ”Genom den hypo-determinerande skogen – fallet nordiska språk”, som handlar om nominalfrasens utveckling från ett stadium utan bestämdhetsböjning och artiklar, obestämd som bestämd, till det system som nu råder med krav på obligatorisk markering av nominalfraser som antingen definita eller indefinita.

Denna utveckling liknas vid en vandring genom ”den hypo-determinerande skogen” som symboliserar skedet mellan start- och slutpunkt. Nästan alla språk som talas i de västra och norra delarna av Europa har gjort den här färden, men skogen erbjuder flera ingångar och flera utgångar och en rad stigar att välja mellan.

Jag har redan tidigare ägnat detta tema en hel del intresse. Men jag har även intresserat mig för andra saker, bland annat för svordomar och svärande utifrån olika infallsvinklar: grammatiskt, lexikologiskt, historiskt och sociolingvistiskt. (Se vidare i publikationslistan.)

Artiklar om den nordiska nominalfrasen

 • Stark eller svag? Bestämd eller obestämd? Om utvecklingen av adjektivets former i fornsvenskan. I: Harry Lönnroth et.al. (utg.): Studier i svensk språkhistoria 14. 2018. Vasaan yliopisto. S. 261-276. Artikeln som pdf

 • The emergence of definiteness marking in Scandinavian - new answers to old questions. I: Arkiv för nordisk filologi 131. 2016. S. 129-169. Artikeln som pdf

 • Understanding the gradual development of definiteness marking: the case of Swedish. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 95. 2015. S. 11-32. Artikeln som pdf

 • Från gammal man till den gamle mannen – definitmarkering i fornsvenska nominalfraser med adjektivattribut. I: Arkiv för nordisk filologi 130. 2015. S. 101-138. Artikeln som pdf

 • Hinn, inn eller enn? Om uppkomsten av det Nordiska bestämdhetssuffixet. I: Maria Bylin m.fl. (red): Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring. Stockholm 2014. S. 229–239. Artikeln som pdf

 • (tills. med Rico Simke) Strong and weak adjectives in Old Swedish. I: Petra Sleeman m.fl. (red.): Adjectives in Germanic and Romance (Linguistik Aktuell/Linguistics Today 212). Amsterdam 2014. S. 95–112.

 • A semantic approach to noun phrase structure and the definite - indefinite distinction in Germanic and Romance. I: The Noun Phrase in Romance and Germanic. Structure, variation and change. (Ed. P. Sleeman & H. Perridon) Amsterdam: John Benjamins. 2011. S. 127-140.

 • On the development of definiteness markers in Scandinavian I: Working Papers in Scandinavian Syntax 83 (2009), S. 1-25.

Publicerat om svordomar

Vetenskapliga rapporter/artiklar:

 • In the company of the devil and Our Lord through three centuries: Swearing in Swedish dramas. I: Marianne Rathje (red.): Swearing in the Nordic Countries (Sprognævnets konferenceserie 2). Köpenhamn 2014. S. 175–197.

 • Svordomar i ett lexikografiskt perspektiv. I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden. Lund 24–27 maj 2011. Red. Birgit Eaker m.fl. Lund 2012. S. 586–595. Artikeln som pdf

 • Embedded declaratives, assertion and swear words. I: Working Papers in Scandinavian Syntax 87. 2011. S. 81–102. Artikeln som pdf

 • Fula ord - eller? En enkät om attityder till svordomar och andra fula ord. SoLiD 20 (= FUMS Rapport 230). Institutionen för nordiska språk. Uppsala 2010. Rapporten som pdf

 • Dramernas svordomar - en lexikal och grammatisk studie i 300 års svensk dramatik. Svensk dramadialog 10 (= FUMS Rapport 224). Institutionen för nordiska språk. Uppsala 2008. Rapporten som pdf

 • "Det känner inte fan någon Oscar Segerqvist!" - Om bl.a. polaritet och formellt fundament i svenskan. I: Språk och stil 18. Uppsala 2008. S. 38-66. Artikeln som pdf

 • Med Fan och Vår Herre genom tre sekler – vem svär hur i dramerna? I: Svenska språkets historia 9. Åbo 2007. S. 262-270.

 • Från vaserra till herregud – om Vår Herres medverkan i 1700-talets svordomar. I: Melander, Björn m.fl.: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67. Uppsala 2005. S. 535-544.

Populära artiklar:

 • Jösses! Svordomarna som tappat sin himmelska kraft. I: Språktidningen 2009:2. S. 38-40.

 • Då svor vi lika diaboliskt - män som kvinnor. I: Språktidningen 2007:3. S. 46-48.

 • Farväl frisiske frestare! (publicerad i något förkortad form under rubriken "Det ska fan forska i svordomar" i Svenska Dagbladet 25 juli 2006) Artikeln som pdf

Andra publikationer i urval

 • Han and hon – Anaphoric pronouns in Early Scandinavia. I: Martin Hilpert m.fl. (red.): New Trends in Nordic and General Linguistics. Berlin/Munich/Boston 2015. S. 162-180.

 • U 169 Björkeby: A daughter without a name? I: Futhark: International Journal of Runic Studies 2. 2012. S. 193-200. Artikeln som pdf

 • Varför är det så svårt att veta hur många genus svenskan har? I: Svenskans beskrivning 28. Örebro 2006. S. 329-339. [Sammanfattning som pdf]

 • Som-satser med och utan som. [Som-clauses with and without som.] Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 58. Uppsala 2002. (doktorsavhandling) [Summary in English]

 • Det är något som inte stämmer – om analysen av utbrytningar. I: Sundman, Marketta & Londen, Anne-Marie (red.): Svenskans beskrivning 25. Åbo 2002. S. 272-283.

 • Framväxten av obligatoriska som. I: Åström, Patrik (red.): Studier i svensk språkhistoria 4. (MINS 44). Stockholm 1997. S. 171-178.

 • Varför säger vi som? Om inbrytningen av runsvenskt sum i funktionen som relativpartikel. I: Språk och stil 4. Uppsala 1995. S. 99-131.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulla Stroh-Wollin
Senast uppdaterad: 2021-03-09