Åsa af Geijerstam

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
asa.af.geijerstam[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2416
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i didaktik med inriktning svenska. Mina forskningsintressen rör framför allt aspekter av skrivande och läsande i olika ämnen i skolan. För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt; FEAST (SkolFI) och Läsmetoder under lupp. Konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker (VR). Jag undervisar på grund-, master och forskarnivå. Jag ingår i forskargruppen STOLP. Jag är också programansvarig för lärarprogrammen vid UU och ordf. i Programkommittén för lärarprogrammen.

Akademiska meriter: Docent

Jag disputerade i lingvistik i dec 2006 med avhandlingen Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Jag har sedan dess arbetat med forskning rörande elevers läsande och skrivande i olika ämnen i skolan, bland annat i VR-projekten Testet under lupp. Konstruktion av läsförståelse i internationella test. samt Funktion, Innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i olika skolår. Jag har även arbetat med olika uppdrag för Skolverket, framför allt i samband med läsförståelseprovet PIRLS. 2019-2021 var jag områdesredaktör för tidskriften Acta Didactica Norden (ADNO).

Jag var under flera år referensperson i arbetet med de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Jag har för närvarande uppdrag som programansvarig för lärarprogrammen vid Uppsala universitet och är därmed ordförande i Prograkommittén för lärarprogrammen. Jag är även lärarrepresentant i Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, ledamot i gruppen som utser pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet samt ledamot i stipendienämnden för stiftelser anknutna till Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa af Geijerstam
Senast uppdaterad: 2021-03-09