Lisa Andersson

Forskare vid Institutionen för ABM

E-post:
lisa.andersson[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare på Institutionen för ABM. Jag tog masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 2011 och doktorsexamen i informationsvetenskap 2017.

Jag forskar om informationshantering och informationssystem i projekten CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) och Parental information management and mental health in families with children with neurodevelopmental disabilities (PIMM).

Nyckelord: information studies science studies sociology of knowledge archaeological documentation documentation studies studies of archaeological documentation information systems research information information practices archaeological information

Parental information management and mental health in families with children with neurodevelopmental disabilities (PIMM)

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser lider av stress och ångest. Orsakerna till stressens är många och sammanvävda och inkluderar omvårdnadsbördan, oro för framtiden och avsaknaden av socialt stöd. Föräldrar och föräldraorganisationer rapporterar också om bördan av att hantera stora mängder information och koordinera informationsdelning med de många parter som är involverade i omsorgen om barnet som särskilt utmanande. Det är känt att föräldrars stress och ångest påverkar barns välmående, behandlingsresultat och beteendeproblem. Många föräldrar arbetar deltid och är sjukskrivna långa perioder på grund av utmattningssyndrom. Insatser riktade till föräldrar fokuserar på föräldrautbildning och Acceptance and Commitment Therapy (ACT), vilka båda riktar in sig på föräldrars beteende och stödjer föräldrar att utveckla adaptiva och effektiva beteenden i sitt föräldraskap. Mindre uppmärksamhet har riktats mot föräldrars informationsmiljö och hur informationsaktiviteter belastar föräldrars kognitiva kapaciteter. Projektet Parental information management and mental health in families with children with neurodevelopmental disabilities (PIMM) utvecklar kunskap om föräldrars informationsdelningsaktiviteter och hur föräldrars informationsmiljöer kan utvecklas för att reducera den kognitiva belastningen och motverka föräldrars stress.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lisa Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09