Miia Bask

Universitetslektor FD, Docent vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
miia.bask[AT-tecken]uu.se
Telefon:
072-9999783
Mobiltelefon:
072-9999783
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

  • FD i sociologi 2008 (Umeå universitet)
  • Docent i socialpolitik 2015 (Åbo Akademi, Finland)
  • Forskningsprofessor 2016-2018 (NOVA, Oslo Metropolitan University, Norge)
  • Medlem i rådet av redaktörer för tidskriften Sociology (British Sociological Association)
  • Studierektor i sociologi på grund- och avancerad nivå
  • Styrelseledamot i Sveriges sociologförbund

Akademiska meriter: FD, Docent

Nyckelord: inequality social policy quantitative methods social exclusion computational social science social stratification

Miia Bask är universitetslektor i sociologi och docent i socialpolitik. Hon är en kvantitativ sociolog som forskar om social stratifiering och ojämlikhet. Basks doktorsavhandling handlade om socialt utanförskap i Sverige och då speciellt hos individer med invandrarbakgrund och tillhörande olika familjetyper. Hennes forskning som postdoktor rörde sambandet mellan utbrändhet i skolan och avbrott från skolan, internaliserade och utåtagerande problembeteende hos ungdomar, föräldrars utbildningsrelaterade förväntningar och deras förhållande till den uppnådda utbildningsnivån samt teoretiskt och metodologiskt orienterade studier kring ojämlikhetsskapande mekanismer.

Se min hemsida för min CV.

Se Google Scholar för citeringar av min forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Miia Bask
Senast uppdaterad: 2021-03-09